Напомнящ имейл до КО от 25.05.2013 за имейла ми от 25.04.2013

From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: Consular@mfa.bg
Subject: [Fwd: Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи]
Date: Sat, 25 May 2013 20:11:10 +0300

Здравейте,

Бих искал да ви напомня, че на 25 април 2013 изпратих имейл до КО във връзка с ваш имейл от 12.04.2013 г. и все още не съм получил отговор. Бихте ли ме уведомили, дали има някакво движение по въпросите, които поставих в гореспоменатото писмо?

Поздрав,
Х. Стоянов

Препратка към текста на имейла от 25.04.2013

Препратка към текста на имейла от КО от 12.04.2013

Препрaтки към кореспонденцията ми и други писма и статии на преводаческа тема


Обратна разписка за получаването на имейла ми:

From: Consular@mfa.bg
To: softis@softisbg.com
Subject: Read: [Fwd: Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи]
Date: Mon, 27 May 2013 14:39:06 +0300


Your message was read on Monday, May 27, 2013 2:39:06 PM (GMT+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.


mail disposition report attachment (ATT00001)


Final-recipient: RFC822; Consular@mfa.bg
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: aNary5RVDUmmLX0iSnHfzg==
X-Display-Name: =?koi8-r?B?5MnSxcvDydEgIuvPztPVzNPLySDP1M7P28XOydEi?=

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/224

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.