Напомнящ имейл до Нотариалната камара от 25.05.2013 за писмото ми от 03.02.2013


From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: chamber@notary-chamber.org
Subject: Право да превеждам пред нотариус, без да имам договор с МВнР
Date: Sat, 25 May 2013 20:40:03 +0300

Здравейте,

Бих искал да ви напомня, че на 3 февруари 2013 изпратих писмо до Нотариалната камара относно правото ми да превеждам пред нотариус, без да имам договор с МВнР, и все още не съм получил отговор. Бихте ли ме уведомили, дали има някакво движение по въпросите, които поставих в гореспоменатото писмо?

Поздрав,
Х. Стоянов

Препратка към текста на писмото от 03.02.2013

Препрaтки към кореспонденцията ми и други писма и статии на преводаческа тема

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/225

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.