Неофициален отговор от ВАП от 04.04.2013, получен на 10.04.2013

Към моя отговор от 18.05.2013
Сканиран официален отговор,
получен на 15.04.2013 по пощата

ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА


Вход. № 708/2012 - ІІ
София, 04.04.2013г.
/Моля, цитирайте при отговор/


ДО
Г-н ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ
Гр. ВАРНА - 9010
Вх.7, ет.1, ап.80УВАЖАЕМИ Г-Н СТОЯНОВ,

           Във връзка с Ваше писмо получено във Върховна административна прокуратура /ВАП/ на 07.12.2012г. сте бил уведомен с резолюция на ВАП от 11.12.2012г., че липсват основания за намеса на прокуратурата по реда на надзора за законност, по изложените в писмото Ви съображения.
           В последващите Ви писма не се сочат нови обстоятелства и факти, които да налагат намеса на прокуратурата.
           Относно твърденията Ви за противоречие на Правилника за легализация, заверките и преводите на документи и други книжа, с Конституцията на Република България, Вие имате законовата възможност по реда на чл.186, ал.1 от АПК* да оспорите Правилника като подзаконов нормативен акт пред Върховния административен съд, ако считате, че с него са засегнати или могат да бъдат засегнати Ваши права, свободи или законни интереси.ПРОКУРОР:
/ГЕОРГИ КАМБУРОВ/София 1062, бул. „Ал.Стамболийски" № 18, тел: 02/94 04 368, факс: 02/981 91 95* чл.186 от АПК
      Чл. 186. (1) Право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения.
           (2) Прокурорът може да подаде протест срещу акта.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/198

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.