Писмо до ВАП в отговор на тяхно писмо от 04.04.2013

| No Comments | No TrackBacks

From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: vap
Subject: Re: писмо вх. № 708/2012 - II
Date: Sat, 18 May 2013 21:33:01 +0300

ДО
ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА
прокурор Г. КАМБУРОВУважаеми г-н Камбуров,

В писмото си с вх. № 708/2012 - II, датирано 04.04.2013, Вие твърдите, че в писмото ми, получено във ВАП на 07.12.2012 и в последващите ми писма [1, 2, 3, 4, 5] липсват основания за намеса на прокуратурата по реда на надзора за законност. Бихте ли потвърдили, че все още поддържате това свое становище, при положение, че от МВнР вече признаха, че Правилникът „противоречи на действащата нормативна уредба, ... няма законово основание и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове", както и че „удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена". (12ПР-1149)

Що се отнася до предложението Ви да оспоря Правилника пред ВАС, бих се въздържал, понеже доверието ми във ВАС силно е разклатено, тъй като осем съдии от въпросния съд не можаха да забележат, че приложенията към Заповед № 95-00-152/31.05.2012 г. всъщност липсват, а самата заповед е за нуждите на консулското обслужване, което се извършва в чужбина.


С уважение,
Х. СтояновТук можете да намерите препратки към цялата ми кореспонденция с институциите по въпроси, свързани с правото ми да извършвам официални преводи, както и мои статии на преводаческа тема.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/221

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on maj 18, 2013 8:36 PM.

Институциите на незнанието и страха was the previous entry in this blog.

Една година виртуална война is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.