Отговор от ВАП на писмото ми от 26.08.2013 г.


ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА


Вх. № 708/2012 г. II
27.9.2013 г.
София
/Mоля, цитирайте при отговор/
До ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
ул. «Г.Бакалов» 17 вх.7 ет.1 ап.80
9010 Варна


Във връзка с Ваше писмо от 27.8.2013г., което не съдържа данни за нови факти, Ви уведомявам, че не са налице основания за извършване на действия по надзора за законност от прокуратурата. Няма законово изискване МВнР да обявява търг за сключване на договорите по чл.2а ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа за извършване на официални преводи на документи.ПРОКУРОР: (Подпис, не се чете)
/М.Беремска/

(Печат: Република България, ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА)

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/355

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.