Ни-ки Джу държи реч пред тълпата

| No Comments | No TrackBacks

Ни-ки Джу плахо надникна иззад щорите на кабинета си, но зорките очи на събралата се тълпа от собственици на ПА, преводачи и нахъсени клиенти го зърнаха в миг и тя зарева:

- Оставка! Оостаавкаа!! Ооостааавкаааа!!!

Бу-да Ла стоеше зад гърба му и го ръчкаше:

- Хайде, излез и се покажи мъж!

- Ама аз...

- Хайде!

Ни-ки Джу излезе пред разярената тълпа и от нея тутакси захвърчаха към него гнили домати, събрани от петъчния пазар.

- Дами и господа! - опита се да ги успокои Ни-ки Джу, като стискаше мегафона.

- Уууу! Оставка!

- Дами и господа! Моля! Без качество на превод самата процедура на легализацията...

- Ууууууу!!! Остаааавкааа!!

-...се...

- Ууууууу!!! Остаааавкааа!!!

- обез...

В този момент един мек домат се разпльоска върху лицето му. Целия в доматен сос Ни-ки Джу едва успя да каже:

- ...шмишля.

Ни-ки Джу поизбърса лицето си и продължи, защото Бу-да Ла продължаваше да го ръчка:

- Дами и гошпода! При наш идва превод... Ние не жнаем кой го е правил. Дали преводача който е подпишан или щудент. Ние жаверяваме подпиша...

- Уууу! Остааавкааа!!!

Ни-ки Джу успя за малко да си поеме дъх и продължи:

- Дами и гошпода! Договора е шамо жа коншулшкото обшлужване...

- Ууууу! Оставка!

- ...в България..

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/551

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on februar 17, 2013 7:16 PM.

За какво служи Заповед № 95-00-152 от 31.05.2012 год. на министъра на външните работи? was the previous entry in this blog.

И epay некоректни is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.