Консулски времена

| No Comments | No TrackBacks

Това не са онези консулски времена, описани от Иво Андрич.

Това са консулските времена, когато дирекция „Консулски отношения" (КО) промени хиляди съдби, без да й мигне окото.

В началото на 2012 год. научихме, че тежки обвинения са отправени срещу нас, преводачите и собствениците на фирми/ агенции за преводи. Обвиненията не идваха от който и да е, а от КО, гордостта на Външно министерство. Следователно, те бяха необорими, безкомпромисни и... недоказуеми:

„В МВнР са постъпили много оплаквания за некачествени преводи, отправени директно към Министерството, както и заведени съдебни дела за некачествени преводи, произвели тежки последици върху правните и имуществени интереси на ползвателите на преводите, както и върху дейността на самите преводачи", се казваше в Докладна записка № КОА 33-00-8, която КО изпрати до скъпия си вожд.

„Затова, като начин на контрол върху преводите, МВнР следва да разработи и приеме мерки за гарантиране качеството на преводаческите услуги, които да се въведат в типов договор за възлагане на официални преводи и списък на необходимите документи за сключване на договор за превод" - продължаваше с желязна логика Докладната записка.

„Конкретните мерки следва да се отнасят до осигуряване на технически и човешки ресурси за гарантиране качеството на преводите, проследимост на преводаческата услуга, отговорност за точността, пълнотата и оформлението на преводите, надеждни комуникации и техническо оборудване за извършване на преводите" - звънтяха думите на Докладната записка като чукове върху наковалня.

„Такива мерки вече са наложени като добри практики в преводаческия корпоративен бизнес в редица държави-членки на Свещения съюз и са в основата на Свещения стандарт 15038:2006, възприет и от хаганата Вулгария (불가리아) като стандарт Vademecum 15038:2006" - тържествено обяви Докладната записка.

След като безкомпромисното слово на Докладната записка отекна в заседателната зала на любимия вожд, той огледа присъстващите, прониза с поглед докладчика и се обърна към свитата си от Велики прависти:

- Да се състави заповед, с която да бъдат въведени нови изисквания! - отсече прекрасният вожд.

- Ваше Велико Преобразование, нямаме възможност, Свещеният Правилник е на смъртен одър! - изстена Главният Велик правист.

- Измислете нещо! - проехтя гневният глас на премъдрия вожд.

И свитата му от Велики прависти се втурна към кабинетите си, а пресветлият вожд се оттегли в покоите си.

След дълго мъдруване, Великите прависти се събраха в заседателната зала и Главният Велик правист огледа равните си, от които беше по-равен, и каза:

- Докладващият да докладва Проект за заповед.

Докладващият Велик правист се изкашля и започна:

ЗАПОВЕД
№ 95-00-152 от 31.05.2012 год.
На основание чл. 5, ал. 7 от Устройствения правилник на МВнР, чл. 2а, ал. 2 от Свещения Правилник и във връзка с Докладна записка КОА 33-00-8
НАРЕЖДАМ
1. Утвърждавам проект на типов договор за възлагане извършването на официални преводи на документи и други книжа за нуждите на консулското обслужване в Министерството на външните работи (Приложение № 1)".

- Чакай, чакай! Какви са тези глупости? - извиси глас Най-равният сред равните - Какъв е тоя проект, какво е това консулско обслужване и какво е това Приложение?!

- Друг начин няма - плахо се обади най-образованият сред Великите прависти. Говореше се, че неговата диплома е истинска. - Ако не напишем „проект", няма как да се измъкнем, в случай, че се окаже, че сме подписвали фалшиви договори. Ако не напишем „консулско обслужване" няма как съдът да реши в наша полза, ако някой от онези нищожества реши да оспори заповедта, а ако не напишем „Приложение" няма как да направим фалшиво приложение. В него няма да пише, че договорът е проект и че е за консулското обслужване.

- Консулското обслужване е в чужбина, какви ги плямпаш! - разгневи се Главният Велик правист.

- Те не знаят - продължи правистът с истинската диплома. - Докато се сетят, ще минат много времена...

- За какви времена бръщолевиш - раздразнено го прекъсна Главният.

- За консулските времена говоря - все тъй тихо, но уверено продължи притежателят на истинската диплома. - Ще ги узаконим със Закон за консулското съдействие и обслужване, според който КО ще извършва законно консулското обслужване във Вулгария. С този закон за вечни времена ще добавим преводите към консулската дейност и след смъртта на Свещения правилник няма да имат основание онези самоходни недоразумения да претендират, че сме нямали право да им заверяваме подписите, че сме нямали право да събираме такси за заверка подписите на преводачите и за консулско обслужване във Вулгария.

- Ей, ти си бил АрхиГадняр! Браво - извика радостно Главният Велик правист и отривисто стисна ръката на АрхиГадняра, който излезе по-умен, отколкото се очакваше.

И така, започнаха Консулските времена във Вулгария...

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/160

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on marec 31, 2013 10:35 PM.

Писмо до Иван Сираков was the previous entry in this blog.

Незначителни ли са проблемите в преводаческия бранш? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.