Писмо до Иван Сираков

| No Comments | No TrackBacks
Уважаеми г-н Сираков,

В писмото си до г-жа Божикова (№ 13ПР-427/25.03.2013) в отговор на писмо № 625/13 от МС, уведомяващо Ви за мой сигнал за корупция от 22.11.2012, твърдите, че имало някакви въведени със заповед № 95-00-152/2012 нови изисквания, продиктувани от липсата на правила и регламентация за контрол върху качеството на извършваните преводи. Също така явно свързвате сигнала ми с вече обжалваната пред компетентни съдебни власти спомената заповед.

След получаване на писмо № 625/13 от МС аз реагирах незабавно (с имейл на 14 март 2013, чийто линк прилагам), понеже в споменатото писмо на МС се твърдеше, че сигналът ми бил срещу заповед 95-00-152. Изтъкнах, че изключително съм обезпокоен от това твърдение на г-жа Божикова, което всъщност обезсмисля моя сигнал и че сигналът ми в никакъв случай не е относно въпросната заповед, а е срещу акт, който се базира на чл. 2а, ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г.

По-нататък в имейла си от 14 март посочвам, че „използвайки тези разпоредби, които на практика дават на Министерството на външните работи право на неограничен монопол върху всички преводи на документи и други книжа в страната, МВнР години наред възлага извършването на официални преводи чрез договор с преводачески фирми в страната".

Освен това, в имейла си от 14 март изтъквам, че „силно ограниченият обхват на официалните преводи, посочени в заповед № 95-00-152, дава основание на МВнР да твърди, че с въпросната заповед не се засягат права и интереси на частния преводачески бизнес. Поради тази причина, аз имам основание сериозно да се безпокоя, че препращайки сигнала ми до това министерство с формулировка „относно заповед № 95-00-152/2012", естественият отговор от МВнР би бил, че няма никакво нарушение и че въпросната заповед е вътрешно ведомствен акт, който „не засяга права, свободи или законни интереси на граждани или юридически лица, тъй като той е предоставен на свободната воля и преценка на доставчиците на преводачески услуги да решат дали да го сключат" (писмо от КО Изх. № КОВ-23-00-12/20.12.12 г.).

Следва изводът ми, че „реално обаче не е така. Множество български институции все още настояват да имам сключен договор с МВнР, за да извършвам не само всякакви официални преводи, а дори и неофициални такива, тъй като не са уведомени от МВнР, че новият договор вече не е за всички видове официални преводи, а единствено за нуждите на консулското обслужване в МВнР, и все още в цялата страна битува широко разпространеното погрешно мнение, че преводаческа фирма без договор с МВнР е нелегитимна и няма право да извършва никакви преводи".

В заключение на имейла си от 14 март обърнах внимание на това, че „по времето, когато подадох сигнала, все още не ми беше ясно, че приложенията към заповед № 95-00-152 от 31.05.2012, публикувани на сайта на МВнР, всъщност по никакъв начин не могат да бъдат идентифицирани като такива. Моля, обърнете внимание, че по нищо не личи, че типовият договор и списъкът с необходимите документи са приложения към въпросната заповед - те са публикувани отделно от нея без каквото и да е обозначение, че са приложения към заповед № 95-00-152/2012 г. Съвсем спокойно те могат да бъдат приложения и към всяка друга заповед, била тя писмена или устна. Освен това, както в договора, така и в списъка с необходими документи, дали неволно или преднамерено, е пропуснато да се посочи, че въпросният договор се сключва само за „възлагане извършването на официални преводи на документи и други книжа за нуждите на консулското обслужване", както изрично е разпоредено в т. 1 от заповед № 95-00-152."

Днес обаче още повече съм обезпокоен, защото научих, че на 30 януари 2013 год. европейската Комисия по петициите е публикувала съобщение до членовете на Европейският парламент, в което във връзка с Петиция № 0701/2012, заявява че „на този етап мярката не е официално приета"!

Да, това наистина е така, защото с точка 1 от Заповед № 95-00-152 от 31.05.2012 год. изрично е посочено: „Утвърждавам ПРОЕКТ на типов договор"! Къде тогава е УТВЪРДЕНИЯТ типов договор? С какъв акт е утвърден? Кой го е утвърдил?

Ако няма утвърден типов договор (не проект!), тогава на какво основание твърдите, че било имало някакви въведени със заповед № 95-00-152/2012 нови изисквания?

Освен това, ако се окаже, че няма НОВ УТВЪРДЕН ТИПОВ ДОГОВОР, а само ПРОЕКТ, смятам, че е крайно време да уведомите и всички български институции, които изискват от агенциите за преводи сключен договор с МВнР, че новият договор, който сте сключвали с агенции за преводи, е незаконосъобразен. Ако не разполагате с одобрен типов договор, а само с одобрен ПРОЕКТ за типов договор, незабавно трябва да прекратите сключването на договори, да анулирате сключените и да отмените чл. 2а и глава трета от Правилника.

С уважение,
Х. Стоянов

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/157

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on marec 30, 2013 2:36 AM.

Небългарският синтаксис в писмата на МВнР до мен was the previous entry in this blog.

Консулски времена is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.