Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа - българският Уго Чавес?

| No Comments | No TrackBacks

По какво си приличат Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и Уго Чавес ли?

По това, че и двамата починаха в началото на 2013 година и кончината им известно време се пази в тайна.

Агонията и на двамата започва през есента на 2012. На 27 ноември Уго Чавес обявява, че ще замине на лечение в Куба. На 13 декември Министерският съвет на Република България обяви: „в резултат на разпоредената от нас проверка чрез компетентната институция - Министерството на външните работи (МВнР) получихме становище изх. № 12ПР-1149 от 28.09.2012 г."

На 18 февруари 2013 год. Уго Чавес е върнат от Куба в родината си. Твърди се, че е жив и се възстановява, но на 2 март венецуелският вицепрезидент обявява, че Чавес е подложен на химиотерапия, отхвърляйки твърденията на опозицията, че положението му е много зле и дори, че вече не е жив.

На 19 март 2013 год. Иван Сираков подписва отново споменатото „становище" изх. № 12ПР-1149, но този път датата му е 21.03.2013 г. и то става публично достояние.

На 5 март е обявено, че Уго Чавес е мъртъв.

Като имаме пред вид разликата от около месец в паралелните събития, евентуално може да се очаква смъртта на Правилника да бъде обявена скоро.

Какво подсказва, че това ще се случи? Голямото отлагане на изпращането на писмо изх. № 12ПР-1149. В него се говори за това, че не можело с лека ръка да се предложи отмяна на „действащите правила" и че премахването на „действащата нормативна уредба", без да се въвежда нова, щяло да доведе до вакуум. Този въпрос вече го обсъждахме не веднъж.

Един от признаците за приближаващата кончина на Правилника е, разбира се, признанието, че заверката на подписа на преводача от МВнР е дейност, която е незаконосъобразна, макар че тази дейност няма нищо общо с Правилника. Тя всъщност е част от раковите образувания на Правилника, довели до логичния му край.

Този логичен край се предвещава и от още едно, макар и нелогично звучащо твърдение, приписано на „експертите в Междуведомствената група": „Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документите и другите книжа противоречи на действащата нормативна уредба и поради тази причина не може да бъде изменян и допълван".

Тук явно логичният край на изречението е отрязан, защото, когато е изказано това мнение, Правилникът все още е имал голяма сила и нямало как да се позволи разпространяването на еретични мисли.

Логичният завършек на горното изречение е: „...и следва незабавно да се отмени".

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/151

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on marec 27, 2013 12:29 PM.

Защо ние, преводачите, да не можем сами да подпишем своя превод? was the previous entry in this blog.

Трети път напомням на ВАП за писмото от 03.01.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.