Трети път напомням на ВАП за писмото от 03.01.2013

| No Comments | No TrackBacks

Здравейте,

На 11 март 2013 година изпратих по имейл второ напомнящо писмо, че на 03.01.2013 год. съм изпратил до ВАП писмо, адресирано до прокурор Г. Камбуров в отговор на писмо с входящ номер 708/2012 -II от 11.12.2012 г. Писмото ми е получено във ВАП на 04.01.2013 год. според обратната разписка.

За голямо мое съжаление, все още нямам отговор. Поради това най-настоятелно моля да ме уведомите има ли движение по въпросите, които поставям в писмото си.

В предишния си имейл посочих, че за мен отговора ви е много важен, понеже през двата (вече трите!) месеца след прекратяването на договора ми от страна на МВнР непрекъснато търпя финансови загуби поради отказа на МВнР и ВАП да потвърдят, че няма никакви ограничения да извършвам официални преводи.

Също така подчертах, че не е редно преводачите, които имат необходимите опит и квалификация, да бъдат ограничавани да извършват официални преводи и да ги заверяват със собствения си подпис и печата на своята фирма. Споменах също така, че съм преводач с 33-годишен опит. Смятате ли, че е възможно в нощта на 31.12.2012 срещу 01.01.2013 год., когато изтече договорът ми с МВнР, да съм изгубил трайно способността си да превеждам, само защото вече нямам договор с МВнР?

Независимо от твърденията на МВнР, че не се намесва в моя бизнес, това на практика не е вярно. Различни институции продължават да изискват от мен да имам сключен договор с МВнР, дори имам случай, при който нотариус не ме допусна да превеждам на свой дългогодишен клиент от Хърватско, понеже нямам договор с МВнР! Помощник нотариусът, твърдейки, че защитава интересите на кантората, в която работи, веднага се обади на приятелска агенция за преводи и осигури преводач на... английски! Виждате, до какви абсурдни ситуации води това нелепо изискване.

За горния случай уведомих Нотариалната камара с копие до МП:
[Относно: Право да превеждам пред нотариус, без да имам договор с МВнР]

На края на предишния си имейл ви предложих да се запознаете с отговорите, които давам на поставените седем въпроса в писмото си от 03.01.2013 год. тук:
Давам ясен отговор на седемте въпроса, поставени на ВАП

Някои от тези отговори започнаха да получават естествено потвърждение с течение на времето. Например, на въпрос № 4, дали Правилникът адекватно урежда съответните обществени отношения, отговор може да се открие в писмо на МВнР до МС изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 с копие до г-жа Р. Стоянова: „...това е една остаряла уредба, която не отговаря на новите обществени отношения".
Тук можете да откриете въпросното писмо:
Писмо от МВнР № 12ПР-1149

Очаквам в най-скоро време да ме уведомите относно движението по писмото ми от 03.01.2013 год.

Поздрав,
Х. Стоянов

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/152

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on marec 28, 2013 12:20 PM.

Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа - българският Уго Чавес? was the previous entry in this blog.

МВнР - крачка напред, две назад - ленинизъм в действие is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.