Включвам се в дискусията „Свободната конкуренция между преводачите и фирмите"

| No Comments | No TrackBacks
Това е мое писмо на тема „Свободната конкуренция между преводачите и фирмите", изпратено до преводачески фирми, преводачи, преводачески съюзи, държавни институции, юристи, в отговор на писмото, изпратено от Рени на 23.02.2014.

From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: Rennie Stoyanova
Cc: ...
Subject: Re: Свободната конкуренция между преводачите и фирмите
Date: Mon, 24 Feb 2014 21:15:38 +0200


Здравейте,

Бих искал да се включа в тази дискусия, макар че фирмата ми вече няма договор с МВнР.

Що се отнася до това, дали е естествена практиката собствениците/управителите на фирми, сключили договор с МВнР, да бъдат заклети преводачи към други такива фирми и на свой ред да ползват собствениците/ управителите на другите фирми като свои заклети преводачи, смятам, че не, не е естествена. По-точно, това е съгласувана практика, която има за цел ограничаване или нарушаване на конкуренцията на пазара на преводачески услуги.

„Свободната конкуренция е крайъгълният камък за правилното функциониране на икономика, основана на свободната стопанска инициатива, каквато е европейската икономика. Поради това всякакви споразумения, които ограничават свободната конкуренция, са забранени. ... Проблемът е повече или по-малко самоочевиден, когато става въпрос за споразумения ограничаващи конкуренцията по хоризонтала (между преки конкуренти)..." (http://www.eurolegis.bg/statii_site.php?id=99&art_id=121).

При споменатата съгласувана практика собствениците/управителите на фирми, сключили договор с МВнР, да бъдат заклети преводачи към други такива фирми и на свой ред да ползват собствениците/ управителите на другите фирми като свои заклети преводачи представлява съвсем очевидно ограничаване на свободната конкуренция.

Смятам, че е належащо прекратяването на тази порочна съгласувана практика. Чл. 15, ал. 1. от Закона за защита на конкуренцията изрично посочва, че са забранени всякакъв вид споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия, както и съгласувани практики на две или повече предприятия, които имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135607845).

Разбира се, практиката, която дискутираме, може да се окаже и вид нелоялна конкуренция, забранена съгласно чл. 29 от ЗЗК, тъй като може да „е в противоречие с добросъвестната търговска практика" и да „уврежда или може да увреди интересите на конкурентите".

Освен това, собствениците на фирми за преводи, използвайки други собственици на фирми за преводи като заклети преводачи, въвеждат в заблуждение клиентите си, че „имат" заклети преводачи на много езици, а често нямат назначен дори един-единствен преводач. Тази практика също е забранена съгласно чл. 31 от ЗЗК („Забранява се въвеждането в заблуждение относно съществени свойства на стоките или услугите или относно начина на използване на стоките или предоставяне на услугите чрез твърдение на неверни сведения или чрез изопачаване на факти").

Нерядко собствениците на фирми за преводи, които използват други собственици на фирми за преводи като заклети преводачи, рекламират своите фирми, като твърдят, че извършват официални преводи на езици, за които използват именно други собственици на фирми за преводи като заклети преводачи. Такъв вид реклама е заблуждаваща съгласно чл. 33 ал. 1 от ЗЗК и е забранена съгласно чл. 32 от ЗЗК.

Ако някой не е съгласен с мнението ми, моля да изложи съображенията си, ще му бъда изключително благодарен.

Поздрави,
Хари Стоянов
http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.html


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/476

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on februar 24, 2014 9:15 PM.

Отговор до ВАП на писмото им от 06.02.2014 г. was the previous entry in this blog.

Две години роман-петиция is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.