Отговор до ВАП на писмото им от 06.02.2014 г.

| No Comments | No TrackBacks

From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: vap@prb.bg
Cc: priemna@justice.government.bg
Subject: Пр. пр. № 708/2012 г. - II от 6.2.2014 г.
Date: Tue, 11 Feb 2014 17:28:55 +0200
ДО ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА
Отдел „Надзор за законност"
Прокурор М. Беремска

КОПИЕ: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


Относно: Пр. пр. № 708/2012 г. - II от 6.2.2014 г.

Уважаема прокурор Беремска,

Благодаря за Вашия отговор на напомнящото ми писмо от 03.02.2014 г., което по принцип не съдържа други факти, освен, че не сте отговорили на писмото ми, изпратено на 10 октомври 2013 г. В края на писмото си от 10.10.2013 г. бях поставил въпрос дали има законово основание за издаване на Правилника и дали Правилникът съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове. Ако бяхте отворили Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., щяхте да забележите, че в него никъде не се посочва въз основа на кой закон е издаден въпросният Правилник, следователно издаването му няма законово основание и това би било достатъчно основание да извършите действия по надзора за законност.

Вие обаче упорито поддържате тезата, че в нито едно мое писмо нямало никакви нови факти, че ми било отговорено с Резолюция от 11.12.2012 г., че съм бил можел да използвам възможността по чл. 186, ал. 1 от АПК (като премълчавате, разбира се, ал. 2 от същия член). С огромно огорчение констатирам, че това е субективно подхождане към едно сериозно нарушение и нежелание да се предприемат каквито и да било стъпки за установяване на законност. „След като се отнася за законоустановена компетентност, тя следва да се упражнява винаги, а не по избор или при добро желание" се казва в глава ІІ, раздел І на методиката, публикувана на сайта на Прокуратурата http://www.prb.bg/main/bg/pages/metodika/

За съжаление, Вие досега не сте имали добро желание и след всяко мое писмо сте избирали да не упражните своята компетентност.

Все пак съм оптимист и се надявам, че след това мое писмо ще подходите професионално и ще предприемете съответните действия по надзора за законност.

С уважение

Харалампи Стоянов Стоянов
собственик на ЕТ „Харалампи Стоянов - СОФТИС",
ул. „Георги Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
9010 ВАРНА

тел. 052/988-235; моб. 088/8-438-166
e-mail: softis@softisbg.com

Препратки към кореспонденция ми по темата:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.html

Потвърждение за получаване:

From: ВАП поща
To: softis@softisbg.com
Subject: Прочетени: Пр. пр. № 708/2012 г. - II от 6.2.2014 г.
Date: Wed, 12 Feb 2014 08:15:48 +0200

Това е разписка за писмото, което изпратихте на
в 11.2.2014 г. 17:28

Тази разписка потвърждава, че съобщението е било показано на компютъра на получателя в 12.2.2014 г. 08:15

mail disposition report attachment

Final-Recipient: rfc822;softis@softisbg.com
Original-Message-ID: <1392132535.2036.5.camel@mobiltel-HP-2000-Notebook-PC>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed


From: vap
To: softis@softisbg.com
Subject: Прочетени: Пр. пр. № 708/2012 г. - II от 6.2.2014 г.
Date: Wed, 12 Feb 2014 09:03:45 +0200

Това е разписка за писмото, което изпратихте на
в 2/11/2014 17:28

Тази разписка потвърждава, че съобщението е било показано на компютъра на получателя в 2/12/2014 09:03

mail disposition report attachment

Final-Recipient: rfc822;softis@softisbg.com
Original-Message-ID: <1392132535.2036.5.camel@mobiltel-HP-2000-Notebook-PC>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed


From: Iva Krumova
To: softis@softisbg.com
Subject: Прочетено: Пр. пр. № 708/2012 г. - II от 6.2.2014 г.
Date: Wed, 12 Feb 2014 08:48:49 +0000 (02/12/2014 10:48:49 AM)

Вашето съобщение

   До: Iva Krumova
   Тема: Пр. пр. № 708/2012 г. - II от 6.2.2014 г.
   Изпратени: 11 Февруари 2014 г. 17:28:55 (UTC+02:00) Хелзинки, Киев, Рига, София, Талин, Вилнюс

е прочетено на 12 Февруари 2014 г. 10:48:14 (UTC+02:00) Хелзинки, Киев, Рига, София, Талин, Вилнюс.

mail disposition report attachment

Final-recipient: RFC822; iva.krumova@justice.government.bg
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: u16LPw4XqUu/38C7I6IU6w==
X-Display-Name: Iva Krumova

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/465

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on februar 11, 2014 5:38 PM.

Отговор до ВАП на писмото им от 04.10.2013, с копие до МП was the previous entry in this blog.

Включвам се в дискусията „Свободната конкуренция между преводачите и фирмите" is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.