Две години от Резолюция 708/2012 на ВАП

| No Comments | No TrackBacks

До:
ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА
Отдел „Надзор за законност"

vap@prb.bg

Копие:
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
priemna@justice.government.bg

Относно: Две години от Резолюция 708/2012 на ВАП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изминаха две години от 11.12.2012, когато ВАП излезе с „Резолюция по преписка 708/2012г. по описа на ВАП". Въпросната резолюция беше по повод мое писмо до началника на отдел „АОГ" в Дирекция „Консулски отношения" на МВнР. В стремежа си бързо да ми затворят устата, от ВАП ме набедиха, че оспорвам прочутата заповед на Младенов (Заповед № 95-00-152 / 31.05.2012 г.), а съм нямал право, защото „на основание чл.61, ал.3 от ЗСВ „Дело, което се разглежда от съд не може да се разглежда и от друг орган", считам че ВАП не е компетентна да се произнася по вече решения от съда спор". Обаче както тогава, така и сега съм далеч от мисълта да ровя пред ВАП въпроса със Заповед № 95-00-152. За щастие, времето реши този въпрос и той вече не съществува.

Останаха обаче нерешени въпросите с Правилника, договора по чл. 2а от Правилника и неприсъствената заверка в Д „КО" на подписите на преводачите. Първите два въпроса засягат правилник, който не е издаден въз основа или за прилагане на какъвто и да било закон и който в момента противоречи на редица действащи закони и международни конвенции, ратифицирани от България. Третият въпрос касае съвсем незаконосъобразна дейност, понеже въпросната заверка не се урежда от нито един нормативен акт.

И след всичко това (липса на законово основание за издаване, противоречие с действащата нормативна уредба, незаконосъобразна дейност), ВАП упорито настоява, че няма „основание за действия на Върховна административна прокуратура по надзора за законност", с други думи - нарушението на закона не е нарушение!

Или наистина няма нарушение?

Ако внимателно препрочетем Резолюция 708/2012, ще разберем, че монополно положение на държавата по отношение на преводите не съществува, „тъй като в съществуващата нормативна база няма друг нормативен акт, който да урежда подобен род обществени отношения, а в чл.25 от Правилника е посочено, че „Разпоредбите на т[о]зи правилник са задължителни, доколкото в сключените спогодби и споразумения с чужди страни не се предвижда друго"". Т. е., в някоя спогодба или споразумение с чужда страна е предвидено нещо различно от чл. 2а, ал. 1 от Правилника?

Обаче, за съжаление, това че ал. 1 на чл. 2а от Правилника е отменена по някакъв начин, не се разбира от нищо, освен от неясния извод на ВАП. Все пак, упоритото и продължително поддържане от ВАП на становището, „че не са налице основания за извършване на действия по надзора за законност от прокуратурата", може би означава, че Правилникът е отменен?

Дори по някакъв магически начин Правилникът да е отменен от действащото законодателство, остава договорът по чл. 2а от Правилника, с който МВнР възлага на няколкостотин агенции за преводи нещо много неясно - извършване на официални преводи. Това възлагане от самите агенции се нарича „лиценз", а от МВнР - „оторизация". С никой нормативен акт обаче не се урежда нито „лиценз", нито „оторизация" на агенции за преводи.

В такъв случай не ни остава нищо друго, освен да приемем, че МВнР раздава индулгенции на агенции за преводи въз основа на един отменен по неизвестен начин Правилник и че в това няма нищо нередно. Най-вероятно подобна логика би трябвало да приложим и към неприсъствените заверки на подписи на преводачи. Те сигурно са си също напълно законни, щом ВАП не намира основание за действие по надзора за законност?

С уважение,

Харалампи Стоянов Стоянов
собственик на ЕТ „Харалампи Стоянов - СОФТИС",
ул. „Георги Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
9010 ВАРНА

Препрaтки към кореспонденцията ми и други писма и статии на преводаческа тема: http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.html

Потвърждения за прочитане:

From: Hristo Zahariev
To: softis@softisbg.com
Subject: Read: Две години от Резолюция 708/2012 на ВАП
Date: Thu, 11 Dec 2014 14:02:29 +0000 (11/12/14 16:02:29)

Your message

   To: Hristo Zahariev
   Subject: Две години от Резолюция 708/2012 на ВАП
   Sent: Thursday, December 11, 2014 4:02:07 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

 was read on Thursday, December 11, 2014 4:02:05 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.

mail disposition report attachment


Final-recipient: RFC822; H_Zahariev@justice.government.bg
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: CxcMVqtO4EK7jZHsy3Y1fA==
X-Display-Name: Hristo Zahariev

-----------------------------------------------------------

From: Лидия Герасимова
To: softis@softisbg.com
Subject: Прочетени: Две години от Резолюция 708/2012 на ВАП
Date: Thu, 11 Dec 2014 16:19:15 +0200

Вашето съобщение

    До: vap@prb.bg
    Як: priemna@justice.government.bg
    Относно: Две години от Резолюция 708/2012 на ВАП
    Изпратено: 11.12.2014 г. 16:02 ч.

беше прочетено на 11.12.2014 г. 16:18 ч..

mail disposition report attachment


Reporting-UA: prb.bg; Microsoft Outlook 14.0
Final-Recipient: rfc822;vap@prb.bg
Original-Message-ID: <1418306527.2988.4.camel@harry-HP-2000-Notebook-PC>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/588

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on december 11, 2014 4:03 PM.

Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи - 2 години по-късно was the previous entry in this blog.

Последният ми превод в съда is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.