Писмо до Омбудсмана, 11.07.2016 г.

| No Comments | No TrackBacks

From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: delovodstvo@ombudsman.bg
Cc: priemna@ombudsman.bg
Subject: Жалба № 3959/2015
Date: Mon, 11 Jul 2016 20:35:15 +0300
       Госпожо Омбудсман,

       По пощата получих Ваше писмо, изведено на 06.07.2016 г., в което пишете, че поради недоволството ми от първия отговор по мое запитване, били сте изпратили повторно писмо до г-н Раковски Лашев и че във Вашата институция бил получен отговор от началника на отдел „АОГ" към дирекция „Консулски отношения", като дословно преписвате това писмо (с умерена правописна редакция), макар и да сте наясно, че съм получил копие от въпросното писмо (на 27.06.2016 г. Ви уведомих по имейла за това).
       Всъщност, писмото Ви от 06.07.2016 г. предизвика недоумение у мен. Все още не ми е ясно защо е трябвало да преписвате в писмото си писмото от г-н Бабов, след като е можело просто да го ксерокопирате и да ми препратите копието, ако изобщо е било необходимо. Но бих казал, че не беше необходимо. В имейла си от 27.06.2016 г. направих анализ на второто писмо на г-н Бабов, което потвърждава, че съм бил запознат с него. Нещо повече, изразих огорчението си.
       С настоящето бих искал да изразя огорчението си и от Вашето писмо. Безсмисленото преповтаряне на вътрешно противоречивото „становище" на г-н Бабов изобщо не допринася за това да получа отговора от г-н Раковски Лашев, който очаквам вече единадесет месеца. Може би г-н Лашев има сериозно основание да не поема лична отговорност, като прехвърля тази отговорност на свой подчинен. Обаче смятам, че г-н Бабов не е компетентен (в нормалния, а не юридическия смисъл на думата) да ми отговори, което пролича и от двете му писма.
       Госпожо Омбудсман, моля Ви още веднъж да се обърнете към г-н Раковски Лашев, като му напомните, че очаквам отговор от самия него, а не от г-н Бабов или някой друг негов подчинен, който да повтаря отдавна изтъркана фразеология. Ако ще се твърди, че българското законодателство не съдържало друг регламент за преводите и преводаческата дейност, освен Правилника от 1958, то нека това бъде заявено от г-н Раковски Лашев лично. А пък ако това бъде наистина невъзможно, бих Ви помолил да предприемете, според своите възможности, стъпки за отмяна на Правилника от 1958 г., който е причина да не мога да изкарвам прехраната си като професионален преводач.
       Моля да бъда уведомен, ако последното ми искане към Вас е необходимо да бъде оформено като отделна жалба.

       Х. Стоянов

       Прилагам препратки към:

       1. Писмо от Омбудсмана от 06.07.2016 г.

       2. Писмото на г-н Бабов до Омбудсмана от 20.06.2016 г.

       3. Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана


Потвърждение за получаване:

From:       Delovodstvo <delovodstvo@ombudsman.bg>
To:           softis@softisbg.com
Subject:    Read-Receipt: Жалба № 3959/2015
Date:        Tue, 12 Jul 2016 09:39:00 +0300 (EEST)

The message sent on July 11, 2016 8:35:15 PM GMT+03:00 to delovodstvo@ombudsman.bg with subject "Жалба № 3959/2015" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

          mail disposition report attachment

Reporting-UA: 10.100.113.186; ZimbraWebClient - FF47 (Win)/8.0.6_GA_5922
Original-Recipient: rfc822;delovodstvo@ombudsman.bg
Final-Recipient: rfc822;delovodstvo@ombudsman.bg
Original-Message-ID: <1468258515.4906.3.camel@harry-HP-2000-Notebook-PC>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/726

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on julij 11, 2016 7:18 PM.

Писмо до Омбудсмана, 27.06.2016 г. was the previous entry in this blog.

Писмо до Омбудсмана, 17.08.2016 г. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.