Писмо до Омбудсмана, 26.10.2016 г.

| No Comments | No TrackBacks

From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: delovodstvo@ombudsman.bg
Cc: priemna@ombudsman.bg
Subject: Жалба № 3959/2015
Date: Wed, 26 Oct 2016 13:17:31 +0300
       Госпожо Омбудсман,

       След като кореспонденцията ми с Вас във връзка с Жалба № 3959/2015 продължи повече от година и през това време не успяхте да убедите г-н Раковски Лашев лично да отговори на поставените от мен въпроси към него, предположих, че Вашата институция вероятно няма особено желание да нарушава добрите си отношения с Външно министерство заради един простосмъртен като мен. Понеже и Вашата институция все пак е държавна институция, това е напълно разбираемо.
       Не бих искал да прозвуча остро, но от морална гледна точка не мога да приема едно такова поведение. За този достатъчно дълъг период изобщо не усетих Вашата институция да има желание да ми окаже каквото и да било искрено и позитивно съдействие. По-скоро се сблъсках с поредното пренебрежително отношение на поредната държавна институция, с която влизам в контакт. Но дори и да бяхте направили всичко възможно и да бяхте използвали всички механизми, с които разполагате, за да получа отговор от г-н Раковски Лашев, през цялото това време бях държан в неведение, не получих нито веднъж копие от писмата, които би трябвало да сте изпращали до Външно министерство във връзка с моя казус, нито пък получих техните отговори до Вас (с две изключения). Не бих се съгласил, че това са си Ваши работи и че не е необходимо да бъда запознат с кореспонденция, която лично ме засяга.
       Преди повече от два месеца (17.08.2016) Ви помолих да ми изпратите копия от всички писма, които сте изпратили до МВнР и сте получили от тях във връзка с жалбата ми до Вас от 22 септември 2015 г., за да се ориентирам и да се опитам да разбера каква е причината да не получа отговор от г-н Раковски Лашев. Вие не реагирахте на тази моя молба. С настоящето още веднъж моля да получа копия от тези писма (разбира се, без онези две, с които съм се запознал).
       Освен това, в писмото си отпреди повече от три месеца (11.07.2016) Ви помолих да предприемете, според своите възможности, стъпки за отмяна на Правилника от 1958 г. и да бъда уведомен, ако това ми искане към Вас е необходимо да бъде оформено като отделна жалба. В следващото си писмо от 17 август 2016 г. Ви напомних за това. И на тази моя молба не реагирахте. С настоящето бих искал и да Ви подсетя, че Вашият предшественик, в годишния доклад на Омбудсмана на РБ за 2013 (стр. 191-192), подлага на сериозна критика този правилник, като изрично посочва: „В доклада ще акцентирам върху последната ми препоръка, отправена през месец октомври 2013 г. В писмото си обърнах отново внимание върху необходимостта в кратки срокове да бъде отменен Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с Постановление на Министерския съвет от 3 септември 1958 г., който е остарял и е неприложим."
       Ето защо, с настоящето моля да предприемете нужните стъпки за отмяна на Правилника от 1958 г. пред Министерският съвет, който е органът, приел Правилника от 1958 г. (а не Външно министерство). Настоящето считайте за жалба, отправена към Вас. С личните ми данни разполагате от предната ми жалба.

       Х. Стоянов

       Прилагам препратка към цялата ми кореспонденция с ОмбудсманаПотвърждение за получаване:

From:       Delovodstvo <delovodstvo@ombudsman.bg>
To:          softis@softisbg.com
Subject:   Read-Receipt: Жалба № 3959/2015
Date:        Wed, 26 Oct 2016 13:28:04 +0300 (EEST)

The message sent on October 26, 2016 1:17:31 PM GMT+03:00 to delovodstvo@ombudsman.bg with subject "Жалба № 3959/2015" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

          mail disposition report attachment

Reporting-UA: 10.100.113.196; ZimbraWebClient - FF49 (Win)/8.0.6_GA_5922
Original-Recipient: rfc822;delovodstvo@ombudsman.bg
Final-Recipient: rfc822;delovodstvo@ombudsman.bg
Original-Message-ID: <1477477051.2478.2.camel@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/826

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on oktober 26, 2016 12:34 PM.

Писмо до Омбудсмана по случай една година от жалбата ми до него, 22.09.2016 год. was the previous entry in this blog.

Писмо до Омбудсмана, 28.11.2016 г. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.