Съветът на нотариусите: не е необходимо наличието на сключен договор с МВнР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Изх. № 15-00-32          08.08.2013
/моля цитирайте при отговор/ДО ЕТ "ХАРАЛАМПИ СТОЯНОВ-СОФТИС"
ул."Георги Бакалов" 17, вх.7, ап.80
гр.Варна


                     УВАЖАЕМИ Г-Н СТОЯНОВ,


          Във връзка с постъпило Ваше писмо в Министерство на правосъдието, рег. № 15-00-32/05.02.2013г., касаещо отказ от кантората на нотариус Елена Дионисова, рег.№ 190 в гр.Варна, да Ви бъде позволено да превеждате на хърватски гражданин в същата, сме отправили запитване към Нотариалната камара за изясняване на казуса.
          В отговор рег.№ 15-00-32/01.07.2013г. на административния секретар на Нотариалната камара г-н Минчев, се посочва, че на свое заседание Съветът на нотариусите е взел решение, че не е необходимо наличието на сключен договор с МВнР, за да се ползват услугите на преводач. Нотариалната камара ще уведоми нотариус Елена Дионисова, рег.№ 190 в гр.Варна за становището си.


МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО: (подпис)

ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА

(Печат: Министерство на правосъдието, Република България)1040 София, ул. "Славянска" № 1
тел.: 02/ 92 37 555, факс: 02/ 987 00 98
www.justice.government.bg

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/334

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.