Напомнящо писмо до Омбудсмана, 01.11.2015 г.

| No Comments | No TrackBacks

From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: delovodstvo@ombudsman.bg
Cc: priemna@ombudsman.bg
Subject: Re: Жалба № 3959/2015
Date: Sun, 01 Nov 2015 18:25:14 +0200                     ДО:
                     ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

      Относно: Жалба № 3959/2015


      Уважаема г-жо Омбудсман,

      На 22.09.2015 г. подадох жалба до Омбудсмана на РБ с молба да ми съдейства да получа отговор от МВнР на два мои въпроса, поставени в писмо до г-н Раковски Лашев, директор на Дирекция „Консулски отношения".
      Жалбата ми беше заведена под № 3959/2015.
      На 28.09.2015 г. Омбудсманът изпрати до мен писмо, с което ме уведомяваше, че е отправил писмо до г-н Раковски Лашев, директор на дирекция „Консулски отношения", за извършване на проверка относно отправеното от мен запитване и липсата на отговор.
      Към днешна дата, 01.11.2015 г., все още нямам нито информация за движението по жалбата ми до Омбудсмана, нито отговор от г-н Раковски Лашев на двата ми въпроса.
      С настоящето още веднъж Ви моля за съдействие да получа отговор от МВнР на поставените от мен въпроси, а именно:
      1. Да получа от МВнР потвърждение за това, че имам право да продължа дейността си във връзка с преводите на официални документи (неподлежащи на никаква заверка от МВнР), без да сключвам договор с министерството.
      2. Да бъда информиран по-подробно за процедурата, по която занапред аз и колегите от моята фирма бихме могли да извършваме официални преводи от и на езиците, по които сме специалисти.

      С уважение,
           Х. Стоянов


      Прилагам:
      1. Линк към писмото ми до г-н Раковски Лашев от 17.08.2015 г.

      2. Линк към жалбата ми до Омбудсмана от 22.09.2015 г.

      3. Линк към писмото от Омбудсмана до мен от 28.09.2015 г.


Потвърждение за получаване:

From:       Delovodstvo
To:           softis@softisbg.com
Subject:   Read-Receipt: Re: Жалба № 3959/2015
Date:        Mon, 2 Nov 2015 09:43:05 +0200 (EET)


          mail disposition report attachment

Reporting-UA: 10.100.113.186; ZimbraWebClient - FF41 (Win)/8.0.6_GA_5922
Original-Recipient: rfc822;delovodstvo@ombudsman.bg
Final-Recipient: rfc822;delovodstvo@ombudsman.bg
Original-Message-ID: <1446395114.5132.6.camel@harry-HP-2000-Notebook-PC>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/623

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on november 1, 2015 6:30 PM.

Отмененият правилник в действие was the previous entry in this blog.

Второ напомнящо писмо до Омбудсмана, 22.12.2015 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.