Отговор от ВАП на писмото ми от 18.05.2013ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА


Вх. № 708/2012 г. II
7.8.2013 г.
София
/Моля, цитирайте при отговор/
До Харалампи Стоянов Стоянов
ул. «Г.Бакалов» 17 вх.7 ет.1 ап.80
9010 Варна


           Във връзка с Ваше писмо от 20.5.2013 г. Ви уведомявам, че Върховна административна прокуратура се е произнесла с резолюция от 11.12.2012 г. по пр.№ 708/2012 г. и становището, изготвено от Междуведомствена работна група през 2006г. - 2008г., не е основание за действия на Върховна административна прокуратура по надзора за законност.

ПРОКУРОР: (подпис, не се чете)
/М.Беремска/

(Печат: Върховна админинстративна прокуратура, Република България)

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/335

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.