Втори път напомням на ВАП за писмото от 03.01.2013

| No Comments | No TrackBacks

Здравейте,

Преди една седмица ви изпратих имейл, с който ви напомних за това, че вече преди повече от два месеца съм изпратил писмо до ВАП, адресирано до прокурор Г. Камбуров в отговор на писмо с входящ номер 708/2012 -II от 11.12.2012 г. Писмото ми е получено във ВАП на 04.01.2013 год. според обратната разписка.

Помолих ви също така, понеже нямам отговор, да ме уведомите има ли движение по въпросите, които поставям в писмото си.

За мен отговора ви е много важен, понеже през двата месеца след прекратяването на договора ми от страна на МВнР непрекъснато търпя финансови загуби поради отказа на МВнР и ВАП да потвърдят, че няма никакви ограничения да извършвам официални преводи, които не са за нуждите на консулското обслужване в МВнР.

Аз съм преводач с 33-годишен опит, превел съм над 15 хил. страници, имам диплома от Софийския университет, а се оказва, че хора без опит и квалификация могат да извършват официални преводи, понеже се съгласяват да си предоставят подписите на агенции за преводи, които нямат нотариални функции, за да извършват заверка на подписи на външни лица, които не са служители на тези агенции.

Смятам, че не е редно преводачите, които имат необходимите опит и квалификация, да бъдат ограничавани да извършват официални преводи и да ги заверяват със собствения си подпис и печата на своята фирма.

Ако се затруднявате с отговорите на въпросите, поставени в писмото ми, получено във ВАП на 04.01.2013 год., може да погледнете статията ми в Интернет:
...davam-jasen-otgovor-na-sedemte-vyprosa-postaveni-na-vap.html

Поздрав,
Х. Стоянов

Следва предишният ми имейл.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/132

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on marec 11, 2013 12:48 AM.

Давам ясен отговор на седемте въпроса, поставени на ВАП was the previous entry in this blog.

Втори път напомням и на КО за писмото от 14.01.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.