Давам ясен отговор на седемте въпроса, поставени на ВАП

| No Comments | No TrackBacks

На 03.01.2013 изпратих отговор на Резолюция 708/2012 на ВАП, в който изтъкнах, че все още липсва яснота по 7 въпроса. След като повече от два месеца не получих отговор от ВАП, смятам, че на тези въпроси може да се отговори по следния начин:

1. Какво урежда алинея първа на чл. 2а от Правилника, ако не пълното право (монопол) на МВнР върху извършването на всички преводи на документи и други книжа в цялата страна?

Алинея първа на чл. 2а от Правилника урежда пълното право (монопол) на МВнР върху извършването на всички преводи на документи и други книжа в цялата страна.
Това обаче е незаконно, а и всеобщо известно е, че на практика МВнР НЕ ИЗВЪРШВА всички преводи на документи и други книжа в цялата страна. Нещо повече, МВнР не извършва НИКАКВИ преводи на документи и други книжа, те се извършват от преводачи, които нямат абсолютно нищо общо с МВнР, т.е. не са негови служители.

2.Какво урежда Договорът, по който МВнР е възложител, а фирмата за преводи изпълнител, ако не възлагане на работа?

С договора, по който МВнР е възложител, а фирмата за преводи изпълнител, се възлага работа по извършване на официални преводи на документи и други книжа. Работа за възлагане обаче напълно липсва, понеже всички преводи в страната се възлагат от физически и юридически лица, които нямат нищо общо с МВнР, т.е. не са негови служители и не са част от неговата администрация.

3. Има ли право МВнР да възлага работа на частни фирми, като сключва договори с тях без да е обявило търг?

Твърдо НЕ.

4. Дали Правилникът адекватно урежда съответните обществени отношения и на какви международни договори и споразумения е проекция Правилникът, след като не е изменян от 1990 г.?

Правилникът НЕ урежда адекватно каквито и да било обществени отношения. Той не само че не е проекция нито на Хагската конвенция от 1961 год. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, нито на законодателството на Европейския съюз, а е и морално остарял и противоречи на редица закони и международни конвенции.

5. По какво личи, че договорът и списъкът с необходими документи, публикувани на сайта на МВнР, са неразделна част от Заповед № 95-00-152 / 31.05.2012 г.?

По нищо, т.е. договорът и списъкът с необходими документи, публикувани на сайта на МВнР НЕ СА част от Заповед № 95-00-152 / 31.05.2012 г., с други думи, договорите, които се сключват с МВнР по този типов договор, са НЕЗАКОННИ. В тях трябва изрично да бъде посочено, че се сключват "за възлагане извършването на официални преводи на документи и други книжа ЗА НУЖДИТЕ НА КОНСУЛСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ в МВнР", съгл. т. 1 от Заповед № 95-00-152.

6. Допустимо ли е МВнР да разрешава на фирмите за преводи да „удостоверяват" с печата и фирмената си бланка подписите на преводачи, които не са техни служители, а външни подизпълнители?

Отговорът отново е твърдо НЕ. МВнР не е орган, който може да предоставя нотариални права. Нещо повече, тези права се предоставят на агенции за преводи, а не на нотариуси!

7. За какви преводи се сключва този договор - само за „преводи на документи и други книжа, на които министерството извършва легализиране и заверяване" или за всякакъв вид официални преводи на документи и други книжа, дори на документи, на които МВнР не извършва легализиране и заверяване?

Договорът се сключва ЗА ВСЯКАКЪВ ВИД официални преводи, а не само за „преводи на документи и други книжа, на които министерството извършва легализиране и заверяване", което, първо, е в нарушение на Заповед № 95-00-152, а второ, е груба намеса в преводаческия бизнес.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/131

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on marec 8, 2013 11:35 PM.

Какво е общото между заповед № 95-00-152 и законопроекта за консулското съдействие и обслужване? was the previous entry in this blog.

Втори път напомням на ВАП за писмото от 03.01.2013 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.