Втори път напомням и на КО за писмото от 14.01.2013

| No Comments | No TrackBacks

Здравейте,

На 24.02.2013 год. ви изпратих имейл, с който ви напомних, че на 14.01.2013 год. съм изпратил писмо до Дирекция „Консулски отношения", адресирано до г-жа Божидара Сърчаджиева в отговор на писмо с изх. № КОВ-23-12/20.12.12 г., и че писмото ми е получено в КО на 16.01.2013 год. според обратната разписка.

С писмото си от 14.01.2013, както още с писмото си от 06.12.2012, се опитвам да получа ясен и недвусмислен отговор от МВнР, че прекратяването на договорните ми отношения с МВнР не означава по никакъв начин, че губя право да извършвам преводи на официални документи за всичките си останали клиенти.

За мое огромно съжаление, такъв отговор не получавам вече повече от три месеца, а събитията опровергават твърдението ви, че

„Новият договор не засяга права, свободи или законни интереси на граждани или юридически лица, тъй като той е предоставен на свободната воля и преценка на доставчиците на преводачески услуги да решат дали да го сключат. С него не се ограничават свободата и интересите на заинтересованите лица по упражняване на дейност за извършване на преводи и предоставяне на преводачески услуги, както и за ползване на такива услуги от страна потребителите."

Понеже вече нямам сключен договор с МВнР, ежедневно понасям финансови загуби, именно затова, че този договор засяга права, свободи или законни интереси на граждани или юридически лица, тъй като ги лишава от правото свободно да изберат преводача, на който дълги години са се доверявали и са сигурни в неговия професионализъм. По този начин мои дългогодишни клиенти се ограничават да ползват моите услуги.

С несключване на този договор се ограничава свободата ми да извършвам дейност, която не е забранена от нито един закон на Република България, а именно извършване на официални и неофициални преводи. Точно така, и неофициални преводи, понеже много често услугите са комбинирани - официални и неофициални преводи, поради което клиентите ми се принуждават да потърсят някой друг, който да им извърши тази услуга. Още повече, аз, като преводач от и на южнославянски езици съм сред специалистите, които рядко се намират в провинцията и това, че съм ограничен от вашия договор, всъщност е в основата си ограничаване на граждани и фирми, които вследствие на това търпят и финансови загуби.

Ето защо настоявам ясно и категорично да потвърдите, че с договора си наистина не се намесвате в моя бизнес и че аз като специалист с необходимата квалификация и дългогодишен опит имам пълното право да извършвам всички преводи на своите клиенти, които те ми възлагат директно, а не с ваше посредничество, включително и преводите на техни официални документи, още повече, че забрана да извършвам официални преводи би означавало забрана да поемам съдебна отговорност по чл. 290, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс на Република България, което е повече от абсурд.

Поздрав,
Х. Стоянов

По-долу е предишният ми имейл.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/133

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on marec 12, 2013 8:31 PM.

Втори път напомням на ВАП за писмото от 03.01.2013 was the previous entry in this blog.

Отговор на писмо № 625/13 от МС is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.