Синдикат на преводачите? (2)

| No Comments | No TrackBacks

Date: Thu, 20 Nov 2014 00:34:28 +0200

Здравейте,

Пишете, че вицепрезидентът на КНСБ ви уверил, че „няма законова пречка синдикална организация да се сформира на съсловна база". Да, няма такава пречка, защото има съсловни синдикати, но все пак - синдикати.

Ако се замислим какво са синдикатите, ще стигнем до извода, че хора, които не са наемни работници, нямат място в такъв вид организация. Проверих на сайта на КНСБ какви са синдикалните права:

Ето какво, между другото, пише там:

„Основните синдикални права по смисъла на Конвенциите на МОТ са:

1. Право на всички НАЕМНИ РАБОТНИЦИ, без никакви изключения и без каквато и да е разлика да образуват организации по свой избор, както и да се присъединяват към тези организации.
2. Организациите на ТРУДЕЩИТЕ СЕ имат право да изработват своите устави и правилници, да избират свободно своите представители, да организират управлението и дейностите си и да съставят свои програми за действие, без каквато и да е намеса от страна на държавните власти.
3. Организациите на ТРУДЕЩИТЕ СЕ имат право да образуват и да се присъединяват към федерации и конфедерации и всяка организация, федерация или конфедерация има право да се присъединява към международни организации на трудещите се.
4. Организациите на ТРУДЕЩИТЕ СЕ не могат да бъдат разпускани или дейността им спирана по административен ред.
5. Право на профсъюзните организации на помещения, където да осъществяват дейността си, както и неприкосновеност на кореспонденцията и телефонните разговори.
6. Защита срещу дискриминационни действия при НАЕМАНЕТО на профсъюзни членове на работа.
7. Защита на профсъюзите срещу всякакви действия на вмешателство от страна на РАБОТОДАТЕЛИТЕ.
8. Право на защита на профсъюзните фондове и средства.
9. Право на организациите на ТРУДЕЩИТЕ СЕ да водят доброволни колективни преговори за сключване на КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ с цел уреждане на условията на труд.
10. Право на профсъюзите да осъществяват своята дейност В ПРЕДПРИЯТИЯТА и на работните места.
11. Защита за профсъюзните членове срещу задържане и арест за действия, свързани с упражняване на техните синдикални права.
12. Право на ТРУДЕЩИТЕ СЕ и техните организации на стачни действия за защита на икономическите и социални интереси на работниците."

Подчертаването на термините „наемни работници", „трудещи се" и др. е мое. Международната организация на труда защитава интересите на наемните работници или, както някога по соц време се наричаха „трудещи се". Всички синдикати, членове на МОТ, естествено, не биха нарушили този принцип. А както ви писах преди, повечето преводачи не са наемни работници. Аз, например, съм дори работодател, макар и на членове на семейството си. Сред горепосочените права откриваме „Защита на профсъюзите срещу всякакви действия на вмешателство от страна на работодателите". Значи, много трудно биха се съвместили синдикат, сдружение на професионалисти потенциални работодатели и сдружение на хора със свободна професия.

Това, че в чужбина има някакъв опит за обединяване на преводачите-наемни работници и останалите преводачи, е потвърждение на онова, което ви писах преди: широкоразпространено е схващането, че преводачите са наемни работници на агенциите. По цял свят съществува тази заблуда. Преводачите обаче в 99% от случаите са само имена от списъците на агенциите. Те не са наемни работници и няма основание да членуват в синдикат. Ако могат да се обединят в друг вид сдружение, каквото например са двете сдружения на преводачи у нас, но, разбира се, много по-отворено, няма да има необходимост от опити за създаване на синдикална организация.

Естествено, в една евентуална синдикална организация на преводачи биха членували няколкостотин преводача, наети на трудов договор в различни фирми и учреждения, и ако досега не са сторили това, могат да го направят, наистина без да имат пречки от юридически характер.

Поздрав,
Хари

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/587

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on november 20, 2014 11:56 PM.

Синдикат на преводачите? was the previous entry in this blog.

Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи - 2 години по-късно is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.