Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи - 2 години по-късно

| No Comments | No TrackBacks

Date: Wed, 26 Nov 2014 21:11:31 +0200

До МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Дирекция „Консулски отношения"

consular@mfa.bg

Копие:
ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА
Отдел „Надзор за законност"

vap@prb.bg


[Относно:] Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Преди две години Дирекция „Консулски отношения" предприе невиждана масова кампания по прекратяване на договори с фирми и агенции за преводи, които бяха сключени въз основа на чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Ако някой тогава беше запознат с Плана за намаляване на административната и регулаторната тежест на бизнеса, приет от МС на 03.10.2012 г., щеше да си помисли, че тези стъпки са предприети от МВнР, в частност от Д „КО", в изпълнение на т. № 8 от споменатия план (стр. 3), която гласи:

Наименование на услугата:
Изработване на нова, отговаряща на съвременните условия нормативна уредба, уреждащ[а] статута на преводачите в България и преводаческата дейност
Описание на проблема:
Остаряла нормативна база, която не отговаря на съвременните обществени отношения в областта на преводаческата дейност.
Мерки за решаване на проблема:
Да се приеме нова нормативна уредба за статута на преводаческата дейност.
Нормативни промени и действия:
Приемане на нормативен акт за статута на преводаческата дейност

За съжаление обаче, обяснението на Д „КО" тогава беше, че била изпълнявала заповед № 95-00-152 / 31.05.2012 г. на Министъра на външните работи, която няколко месеца по-късно просто беше премълчана и остана в забвение. Моят договор също беше прекратен, но след това реших да не отправям „предложение чрез „Приемна" на Министерство на външните работи", понеже сметнах, че не желая да продължа „дейността във връзка с преводите на официални документи" чрез сключване на договор чл. 2а, ал. 2 от Правилника. Причина за това беше, че както тогава, така и сега „считам, че прекратяването на договора ми с МВнР по никакъв начин не ограничава правото ми да продължа дейността си „във връзка с преводите на официални документи"". Това свое становище изясних в редица писма до вас, а и до други институции.

От вас обаче до ден днешен не съм получил потвърждение, че по никакъв начин не се намесвате в свободната ми дейност на преводач и не ограничавате правото ми да извършвам дейност във връзка с преводи за свои клиенти, на техни официални документи, които изобщо не се заверяват в МВнР. Преди две години, по-точно на 11.12.2012 г., вместо вас ми отговориха от Върховна административна прокуратура със сплашващата Резолюция 708/2012. Прокурорът, автор на тази резолюция, явно не беше чел споменатия План за намаляване на административната и регулаторната тежест на бизнеса, приет от МС на 03.10.2012 г., затова твърденията в резолюцията му звучаха доста нелепо. По-късно към него се присъединиха и други негови колеги, които продължиха да си затварят очите пред очевадните закононарушения, дължащи се на „Остаряла нормативна база, която не отговаря на съвременните обществени отношения в областта на преводаческата дейност."

Макар че прокурорите от ВАП, Отдел „Надзор за законност", едва ли бяха останали неосведомени относно идеите за изменение или отмяна на „остарялата нормативна база" в областта на преводаческата дейност, те с абсолютно безразличие ми заявиха в едно свое писмо, че „становището, изготвено от Междуведомствена работна група през 2006г. - 2008г., не е основание за действия на Върховна административна прокуратура по надзора за законност". Това становище, разбира се четири години е било крито в тайна, като се изключи циркулирането на апокрифното „становище на Веселинов", което може да се открие в няколко блога на колеги (напр.: http://zakonprevodachi2012.blog.bg/novini/2012/11/05/posting-8-stanovishteto-na-g-n-v-veselinov-ot-2010-g.1017346). Разбира се, ВАП знаеха и за официалното писмо Изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г. на бившия постоянен секретар на МВнР до Министерски съвет. Предполагам, че във ВАП са имали информация и за друго официално писмо, изх. 12ПР-1149 от октомври 2013 г., от директора на КО до Министерски съвет.

В гореспоменатите писма съвсем ясно се казва, че „Правилникът не е основан на нормативен акт от по-висока степен" и че „Министерство на външните работи съзнава, че това е една отдавна остаряла правна уредба". Цитират се и изводи от становището на Междуведомствена работна група, работила в периода 2006 г. - 2008 г., ето най-важните:

- „Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа противоречи на действащата нормативна уредба"
- „Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове"
- „Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена".

Интересно е, че знаейки всичко това, ВАП упорито настоява, че няма „основание за действия на Върховна административна прокуратура по надзора за законност" (противоречие с действащата нормативна уредба, липса на законово основание за издаване, незаконосъобразна дейност).

Разбира се, не всички държавни институции си затваряха очите пред незаконосъобразноста на Правилника. Омбудсманът на РБ в годишния си доклад за 2013 г. ви обърна внимание (стр. 191-192) „върху необходимостта в кратки срокове да бъде отменен Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с Постановление на Министерския съвет от 3 септември 1958 г., който е остарял и е неприложим. Разпоредбите му предизвикват объркване, тъй като не са съобразени с изискванията на Конвенцията за премахване изискването за легализация на чуждестранните публични актове[...], както и с двустранните договори за правна помощ, сключени от Република България".

На 16.07.2014 г. Комисията за защита на конкуренцията прие Решение № АКТ-964-16.07.2014, с което „предлага изменяне или отмяна на акт (правната уредба на преводаческата дейност в страната, в т. ч. на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа, както и свързаните с него нормативни или общи административни актове)", а по-точно (стр. 42):

„Комисия за защита на конкуренцията предлага на компетентните държавни органи, в т. ч. тези, които разполагат с право на законодателна инициатива;
- да изменят или отменят чл. 2а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа и свързаните с нормата актове;
- да създадат цялостна правна рамка на преводаческата дейност в страната, като се вземат предвид принципите на правото на конкуренция."

След всичко гореизложено смятам, че наистина е крайно време да предприемете необходимите стъпки за прекратяване на незаконосъобразните си практики, оправдавани с чл. 2а от Правилника, а по-конкретно:
- да прекратите привидните договори по чл. 2а от Правилника;
- да преустановите заверката на подписите на преводачите (която изобщо не е регламентирана от никой законов или подзаконов акт);
- да спрете намесата си в свободната преводаческа дейност чрез невярното твърдение, че сте едва ли не регулатор на тази дейност (пак според чл. 2а от Правилника).
- да спрете подкрепата си за нелоялната конкуренция в преводаческия бранш чрез публикуване на списък с агенции за преводи на сайта на МВнР. Тези фирми са посреднически, а не преводачески, те имат съвсем малък персонал, който се състои предимно от служители в офиса, а не от преводачи.

С уважение,

Харалампи Стоянов Стоянов
собственик на ЕТ „Харалампи Стоянов - СОФТИС",
ул. „Георги Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
9010 ВАРНА


Потвърждения за получаването:

From: Веселина Ананиева
To: softis@softisbg.com
Subject: Прочетени: Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи
Date:Thu, 27 Nov 2014 08:43:10 +0200

Вашето съобщение

     До:  consular@mfa.bg
     Як:  vap@prb.bg
     Относно:  Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи
     Изпратено:  26.11.2014 г. 21:11 ч.

беше прочетено на 27.11.2014 г. 08:42 ч..

         mail disposition report attachment

Reporting-UA: prb.bg; Microsoft Outlook 14.0
Final-Recipient: rfc822;vap@prb.bg
Original-Message-ID: <1417029091.5002.7.camel@harry-HP-2000-Notebook-PC>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

--------------------------------------------------------------------------------------

From: Consular@mfa.bg
To: softis@softisbg.com
Subject: Read: Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи
Date: Thu, 27 Nov 2014 09:29:45 +0200

Your message was read on Thursday, November 27, 2014 7:29:45 AM UTC.

         mail disposition report attachment (ATT00001)

Final-recipient: RFC822; Consular@mfa.bg
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 9WRwYIrxuUiDHAfUbmZVag==
X-Display-Name: =?koi8-r?B?5MnSxcvDydEgIuvPztPVzNPLySDP1M7P28XOydEi?=

--------------------------------------------------------------------------------------

From: ВАП поща
To: softis@softisbg.com
Subject: Прочетени: Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи
Date: Thu, 27 Nov 2014 10:09:19 +0200

Това е разписка за писмото, което изпратихте на
в 26.11.2014 г. 21:11

Тази разписка потвърждава, че съобщението е било показано на компютъра на получателя в 27.11.2014 г. 10:09

         mail disposition report attachment

Final-Recipient: rfc822;softis@softisbg.com
Original-Message-ID: <1417029091.5002.7.camel@harry-HP-2000-Notebook-PC>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

--------------------------------------------------------------------------------------

From: Илияна Канева
To: softis@softisbg.com
Subject: Прочетени: Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи
Date: Thu, 27 Nov 2014 16:48:25 +0200

Вашето съобщение

     До:  consular@mfa.bg
     Як:  vap@prb.bg
     Относно:  Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи
     Изпратено:  26.11.2014 г. 21:11 ч.

беше прочетено на 27.11.2014 г. 11:34 ч..

         mail disposition report attachment

Reporting-UA: prb.bg; Microsoft Outlook 14.0
Final-Recipient: rfc822;vap@prb.bg
Original-Message-ID: <1417029091.5002.7.camel@harry-HP-2000-Notebook-PC>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

--------------------------------------------------------------------------------------

From: Тодорка Илчова
To: softis@softisbg.com
Subject: Прочетени: Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи
Date: Fri, 28 Nov 2014 15:54:05 +0200

Вашето съобщение

     До:  consular@mfa.bg
     Як:  vap@prb.bg
     Относно:  Продължаване дейността във връзка с преводите на официални документи
     Изпратено:  26.11.2014 г. 21:11 ч.

беше прочетено на 27.11.2014 г. 16:56 ч..

         mail disposition report attachment

Reporting-UA: prb.bg; Microsoft Outlook 14.0
Final-Recipient: rfc822;vap@prb.bg
Original-Message-ID: <1417029091.5002.7.camel@harry-HP-2000-Notebook-PC>
Disposition: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/585

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on november 26, 2014 9:15 PM.

Синдикат на преводачите? (2) was the previous entry in this blog.

Две години от Резолюция 708/2012 на ВАП is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.