Синдикат на преводачите?

| No Comments | No TrackBacks

Това е имейл, който изпратих по повод идеята за създаване на синдикат на преводачите.

Здравейте,

Казвам се Хари Стоянов, специалист съм по сърбохърватски и съм преводач от 35 години. Не членувам в никаква браншова организация. Собственик съм на фирма за преводи (не агенция). Колежката Илка Енчева беше така добра да ми препрати вашето съобщение във връзка с идеята за учредяване на синдикална организация на преводачите. На сайта на КНСБ (проследих дадения от вас линк) пише следното:

„Решение за създаване на Синдикална организация могат да вземат единствено, самостоятелно и доброволно дееспособни физически лица, работници и /или/ служители, които провеждат учредително събрание, при наличие на най-малко 3 /трима учредители".

Това означава, че в синдикат могат да участват единствено наемни работници. Обаче по-голямата част (да не кажа преобладаващото мнозинство) от преводачите не са наемни работници като преводачи, а имат някаква друга професия (напр., преподаватели, учители и т.н.), собственици са на фирми или агенции за преводи или са преводачи на свободна практика. Първата категория преводачи биха могли да членуват в синдикат, свързан с основната им професия. Собствениците на фирми и свободно практикуващите (които са регистрирани в Агенцията по вписванията) не са наемни работници. Те биха могли да членуват в професионално сдружение, но не и в синдикат. Това ме навежда на мисълта, че трудно един синдикат на преводачите би привлякъл голяма членска маса и би имал достатъчно представителна роля сред нашето съсловие.

Предполагам, че идеята за синдикат се е породила от широкоразпространеното схващане, че преводачите са наемници на агенциите. Това просто не може да бъде вярно, поради следната причина: повечето преводачи не са на трудов договор (т.е., не са персонал) в агенциите за преводи. Ако в тези агенции има назначен по някой друг преводач на трудов договор, това в никакъв случай не е масово явление. Заблудата за това, че преводачите са персонал на агенциите се поддържа и от създателите и разпространителите на стандарт EN15038, които не обръщат внимание на сериозния факт, че human resources изобщо не означава свободно практикуващи или собственици на други фирми, а означава единствено „персонал", т.е., лица, назначени на трудов договор, личен състав.

Разбира се, най-масово използваните от агенциите евтини и неквалифицирани „преводачи" биха могли да се включат в един такъв синдикат, понеже (цитирам сайта на КНСБ), те са „безработни, пенсионери и учащи се, които имат право да полагат наемен труд". Това обаче не би било представително за нашето високообразовано, висококвалифицирано и високопрофесионално съсловие.

Очаквам вашето мнение.

Поздрав,
Хари

Моят блог на преводаческа тема:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.html

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/584

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on november 18, 2014 8:09 PM.

25 по-бедни години was the previous entry in this blog.

Синдикат на преводачите? (2) is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.