Второ напомнящо писмо до Омбудсмана, 22.12.2015

| No Comments | No TrackBacks

From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: delovodstvo@ombudsman.bg
Cc: priemna@ombudsman.bg
Subject: Второ напомнящо писмо във връзка с Жалба № 3959/2015
Date: Tue, 22 Dec 2015 12:32:19 +0200                     ДО:
                     ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


      Относно: Второ напомнящо писмо във връзка с Жалба № 3959/2015


      Уважаема г-жо Омбудсман,

      На 22.09.2015 г. подадох жалба до Омбудсмана на РБ, заведена под № 3959/2015, с молба Омбудсманът да ми съдейства да получа отговор от МВнР на два мои въпроса, поставени в писмо до г-н Раковски Лашев, директор на Дирекция „Консулски отношения", а именно:
      1. Да получа от МВнР потвърждение за това, че имам право да продължа дейността си във връзка с преводите на официални документи [неподлежащи на никаква заверка от МВнР], без да сключвам договор с министерството.
      2. Да бъда информиран по-подробно за процедурата, по която занапред аз и колегите от моята фирма бихме могли да извършваме официални преводи от и на езиците, по които сме специалисти.
      На 28.09.2015 г. Омбудсманът изпрати до мен писмо, с което ме уведомяваше, че е отправил писмо до г-н Раковски Лашев, директор на дирекция „Консулски отношения", за извършване на проверка относно отправеното от мен запитване и липсата на отговор. Копие от това писмо до г-н Раковски Лашев не съм получил. Понеже до 01.11.2015 г. не получих нито информация за движението по жалбата ми до Омбудсмана, нито отговор от г-н Раковски Лашев на двата ми въпроса, изпратих по електронна поща напомнящо писмо, получаването на което беше потвърдено от Деловодството на 02.11.2015 г.
      На 23.11.2015 г. Вие изпратихте отговор на гореспоменатото напомнящо писмо, в който твърдите, че повторно сте изпратили писмо до г-н Лашев с искане за извършване на проверка по случая и своевременно уведомяване за резултатите от проверката. Копие и от това писмо до г-н Лашев не съм получил.
      За съжаление, до ден днешен, 22.12.2015 г. нямам никаква информация нито от Вас, нито от МВнР. По тази причина още веднъж Ви моля за съдействие да получа отговор от МВнР на поставените от мен въпроси.
      Този отговор ми е необходим, понеже вече три години неправомерно се нарушава законното ми право да упражнявам свободно професията си преводач, за която съм квалифициран (притежавам диплома на специалист по сърбохърватски език от СУ „Климент Охридски" от 1980 г.), имам дългогодишен опит като преводач (35 години), извършил съм голямо количество писмени преводи (около 20 хил. страници) и имам хиляди часове устни преводи.
      Извършването на официални преводи извън преводите на документи, обхванати от Глава втора на „Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа" (Правилника), би трябвало да е напълно законно без каквито и да било оторизации или лицензи, но досега нямам потвърждение от МВнР, че са съгласни с това.
      Понеже служителите на редица държавни институции са заблуждавани от МВнР, че за извършване на всички официални преводи е необходим сключен договор с МВнР, моите преводи, понеже не съм сключил такъв договор, не се признават, независимо от квалификацията и опита ми. В Интернет обаче се намират публикувани редица съдебни решения в смисъл, че Правилникът в частта относно преводите (чл. 2а и Глава трета) се отнася само до документи, които преди това са легализирани по реда, посочен в Глава втора (чл. 18, ал. 1 от Правилника) и че съгласно чл. 25 от Правилника, „разпоредбите на този правилник са задължителни, доколкото в сключените спогодби и споразумения с чужди страни не се предвижда друго".
      Документите, които се налага да превеждам, са от страни от бивша Югославия, които имат двустранни договори за правна помощ с България, поради което такива документи не се нуждаят нито от легализация, нито дори от заверка с апостил (макар че тези страни са ратифицирали и Хагската конвенция), за да се ползват от съдилищата и учрежденията в България, следователно за превод на такива документи Правилникът е неприложим.
      Освен това, като подписвам декларация за верността на превода си, аз поемам отговорност по чл. 290 от НК, която е лична и не може да бъде поета от друг, но на практика се оказва, че ми е забранено да поемам такава отговорност! Абсурдно обаче е да се твърди, че нямам право да поемам такава отговорност. Подписа под своите преводи мога да заверявам с печата на фирмата си така, както заверявам подписа си, поставен, например, на издавана от мен фактура. И без друго МВнР трябва да прекрати „практиката по т. нар. неприсъствено удостоверяване на подписи на преводачи" (вж. Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2013 г., стр. 192).
      Надявам се най-накрая да получа удовлетворителен отговор, който да възстанови вярата ми в законността.

      С уважение,
           Х. Стоянов


      Прилагам:
      1. Линк към писмото ми до г-н Раковски Лашев от 17.08.2015 г.

      2. Линк към жалбата ми до Омбудсмана от 22.09.2015 г.

      3. Линк към писмото от Омбудсмана до мен от 28.09.2015 г.

      4. Линк към напомнящото ми писмо до Омбудсмана от 01.11.2015 г.

      5. Линк към писмото от Омбудсмана до мен от 23.11.2015 г.

      6. Линк към статията ми „Отмененият правилник в действие", в която съм цитирал редица съдебни решения, отхвърлящи необходимостта от сключен договор с МВнР и заверка на подписа на преводача от МВнР.

      7. Линк към „Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа".

      8. Линк към Доклада за дейността на Омбудсмана на Република България през 2013 г. (вижте стр. 191-192).

      9. Линк към дипломата ми за висше образование.


Потвърждение за получаване:

From:       Delovodstvo
To:          softis@softisbg.com
Subject:   Read-Receipt: Второ напомнящо писмо във връзка с Жалба № 3959/2015
Date:        Tue, 22 Dec 2015 14:16:58 +0200 (EET)

The message sent on December 22, 2015 12:32:19 PM GMT+02:00 to delovodstvo@ombudsman.bg with subject "Второ напомнящо писмо във връзка с Жалба № 3959/2015" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

          mail disposition report attachment

Reporting-UA: 10.100.113.186; ZimbraWebClient - FF43 (Win)/8.0.6_GA_5922
Original-Recipient: rfc822;delovodstvo@ombudsman.bg
Final-Recipient: rfc822;delovodstvo@ombudsman.bg
Original-Message-ID: <1450780339.2473.2.camel@harry-HP-2000-Notebook-PC>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/627

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on december 22, 2015 12:49 PM.

Напомнящо писмо до Омбудсмана, 01.11.2015 г. was the previous entry in this blog.

Трето напомнящо писмо до Омбудсмана, 27.01.2016 г. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.