Мой отговор до администрацията на президента от 04.10.2013 г.


ДО
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА

Уважаема госпожо Славчева
,

С писмо изх. № 94-00-2547 от 04.10.2013 г. ме уведомявате, че писмото ми (заведено в Администрацията на президента с вх. № 94-00-2547/19.09.2013 г.) е изпратено до МВнР на основание чл. 112 от АПК („Предложенията и сигналите, които са подадени до некомпетентен орган, се препращат не по-късно от 7 дни от постъпването им на компетентните органи, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.").

За съжаление, МВнР, по собственото им признание, не са компетентният орган: „Решаването на този въпрос обаче е извън функционалната компетентност на Министерството на външните работи". Цитатът е от техен имейл, изпратен до мен на 12.04.2013 г. и публикуван тук:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/-na-firmite-v-ko-12042013.html

С уважение

Харалампи С. Стоянов, собственик на фирма за преводи „Софтис" - гр. Варна
ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
гр. Варна - 9010
фирмен тел. 052 988 235
моб. тел. 0888 438166
email: softis@softisbg.com
website: http://softisbg.com/softisbg.htm


Препратки към кореспонденцията ми с институции:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.html


Потвърждение за получаване:

From: Priemna
To: softis@softisbg.com
Subject: Read: otgovor
Date: Mon, 7 Oct 2013 08:41:15 +0300


This is a receipt for the mail you sent to
"Priemna" at 04.10.2013 19:05

This receipt verifies that the message has been displayed on the recipient's computer at 07.10.2013 08:41

mail disposition report attachment


Final-Recipient: rfc822;softis@softisbg.com
Original-Message-ID: <1380902732.2907.1.camel@harry-mini9>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/363

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.