Резолюция на ВАП от 11.05.2018 г.

Сканиран оригинал


                ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА
                     Отдел „Надзор за законност"

Пр.пр. № 708 /2012 - 02
София, 11.05.2018г.
/Моля, цитирайте при кореспонденция/

                               РЕЗОЛЮЦИЯ

      По прекратената преписка е постъпил пореден сигнал от Ренета Стоянова от Варна до Върховна административна прокуратура.
      Сигналът съдържа копие от писмо на Харалампи Стоянов до омбудсмана на Р България и нови твърдения за незаконосъобразност на Постановление №263/24.11.2017 г. на Министерския съвет, с което е изменен Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа /ПЛЗПДДК/.
      При проверката се установи следното:
      С Постановление №263/24.11.2017г. Министерският съвет е изменил и допълнил Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Постановлението е обнародвано в брой 95 от 28.11.2017 г. на «Държавен вестник» и е в сила от 1.03.2018 г.
      След влизане в сила на нормативният акт, на Върховна административна прокуратура е изпратен по компетентност сигнал от ****** ********* ******** до главния прокурор на Р България относно Постановление №263/24.11.2017г. на Министерския съвет, с което е изменен Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. По сигнала на *.******** е образувана пр.№350/2018г. на ВАП. С резолюция от 27.3.2018г, на В.Малинов, завеждащ отдел «Надзор за законност» при ВАП пр №350/2018г на ВАП е присъединена към пр.№708/2012 г. на ВАП.
      При проверка налице ли са основания за извършване на действия по надзора за законност от Върховна административна прокуратура, след получаване на административната преписка за приемане на Постановление №263/24.11 2017 г. на Министерския съвет, с което е изменен Правилника, не се установи нарушение на административнопроизводствените правила.
      Действащата разпоредба на чл.18 ал.1 и ал.2 от Правилника, който е подзаконов нормативен акт, създава регистрационен режим за извършване на стопанска дейност - превод на документи, без този регистрационен режим да е установен със закон. Нарушен е чл. 4 ал.1, ал.2 и ал.З от ЗОАРАКСД и поради това са налице основания за отмяна на разпоредбите на чл.18 ал.1 и ал.2 от ПЛЗПДДК на основание чп. 146 т.4 от АПК. На основание чл.186 ал.2 и чл.16 ал.1 т.1 от АПК [срещу разпоредбите на] чл.18 ал.1 и ал.2 от ПЛЗПДДК е изготвен протест за оспорване пред Върховния административен съд с искане за отмяната им като незаконосъобразни.
      В сигнала на *.******** се съдържа личното й становище относно ефекта от приложението на чл.21а от Правилника и твърдение, че противоречи на Закона за защита на личните данни/ЗЗЛД/ Разпоредбата на на чл.21а от Правилника е законосъобразна. Съгласно чл.4 ал.1 т.1 и т.6 от ЗЗЛД вр. чл.2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност вр. чл.569 т.2 вр. чл.590 ал. 1 вр. чл.580 т. 3 от Гражданския процесуален кодекс обработването на лични данни на преводача при нотариална заверка на подписа му е нормативно установено.
      Преценката и аргументите на *.********, че мотивите за създаване на новата разпоредба на чл.21а от Правилника са несъстоятелни, не следва да се коментира. Проверка на Върховна административна прокуратура, извън преценката за законосъобразност на конкретни административни актове би означавало, че прокуратурата се произнася по въпроси от компетентността на орган на изпълнителната власт, което е законово недопустимо.
      Относно посоченото в сигнала на Р.Стоянова съдържание на сайта на Министерство на външните работи, независимо, че актуалното му състояние е различно, липсват основания за предприемане на действия по надзора за законност от Върховна административна прокуратура. Изцяло от компетентността на Министерство на външните работи и единствено в неговите правомощия е преценката каква информация да бъде публикувана на официалния му сайт.
      За пълнота на изложението следва да се отбележи, че отделно и независимо от действията на прокуратурата, за Р.Стоянова и *.******** от Варна съществува установената с чл.186 ал.1 от АПК възможност да оспорят ПЛЗПДДК пред Върховния административен съд.
      Предвид изложеното и предприетите от Върховна административна прокуратура действия по надзора за законност прекратявам пр.№708/2012г. на ВАП.
      Резолюцията да се изпрати на Р.Стоянова от Варна и на *.******** от Варна.

      11.5.2018 г.                          ПРОКУРОР: (Подпис, не се чете)
                                                                                 /М: Беремска/

(Печат: ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА, Република България)

      София 1062, бул.„Ал.Стамболийски" № 18, тел. 02/ 80 05 618, факс 02/ 80 05 676

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1532

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.