Появявам се в списъка на КО

| No Comments | No TrackBacks

Вчера ми се обадиха колеги, които знаеха, че не съм сключил договор с МВнР, и ми казаха, че името на фирмата ми се е появило в списъка на КО. За да не каже някой, че съм се възползвал, облагодетелствал или бог знае какво, от „случайна" грешка, наложи се да пратя имейл до КО:


Здравейте,

Понеже с писмо Изх. № КОА-21-00-165/26.11.2012г. ме уведомихте, че от 01.01.2013 год. прекратявате договора си с моята фирма, не следя промените на вашия сайт. Случайно обаче бях уведомен от колеги, че името на фирмата ми се е появило в публикувания на сайта ви списък на агенциите за преводи, с които сте сключили договор.

Когато отидох на сайта на МВнР и открих линка, след който пишеше, че списъкът е "актуализиран към 12.03.2013 г (в процес на актуализация)", отворих файла с име Firmi 11_03_2013.pdf и потърсих името на своята фирма. И наистина, фирма "Харалампи Стоянов - Софтис" ЕТ фигурираше в този списък. Отначало помислих, че редът с информация за моята фирма е останал случайно от стария списък отпреди прекратяване на всички договори, но в него името на фирмата ми беше сгрешено и вместо "Софтис" пишеше "Софтио", а в списъка от файл Firmi 11_03_2013.pdf името "Софтис" беше изписано правилно.

Моля, бихте ли ме информирали какво означава това?

Също така, използвам случая да ви напомня още веднъж, че очаквам ясен отговор от вас на писмата ми от 06.12.2012 и 14.01.2013 год. и по-конкретно: ясно и категорично да потвърдите, че с договора си наистина не се намесвате в моя бизнес и че аз като специалист с необходимата квалификация и дългогодишен опит имам пълното право да извършвам всички преводи на своите клиенти, които те ми възлагат директно, а не с ваше посредничество, включително и преводите на техни официални документи.

Освен това, смятам, че е крайно време да уведомите и всички български институции, че новият договор, който сключвате с агенции за преводи, се отнася вече единствено за "възлагане извършването на официални преводи на документи и други книжа за нуждите на консулското обслужване в Министерството на външните работи" съгласно Заповед № 95-00-152 от 31.05.2012 год.

Поздрав,
Х. Стоянов

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/137

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on marec 16, 2013 4:23 PM.

Отговор на писмо № 625/13 от МС was the previous entry in this blog.

Наистина ли липсва легална дефиниция на понятието „преводач" и „заклет преводач"? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.