Отговор до ВАП на писмото им от 04.10.2013, с копие до МП

| No Comments | No TrackBacks
From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: vap@prb.bg
Cc: priemna@justice.government.bg
Subject: Отговор до ВАП на Вх. № 708/2012 г. II/4.10.2013 г. , с копие до МП
Date: Thu, 10 Oct 2013 22:03:01 +0300
ДО
ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА
ПРОКУРОР М. БЕРЕМСКА

КОПИЕ: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Уважаема г-жо Беремска
,

В писмо Вх. № 708/2012 г. II от 4.10.2013 г., което получих на 10.10.2013 г., Вие твърдите, че не е необходима изрична законова разпоредба относно начина, по който МВнР оформя преводите, извършени на основание договорите по чл.2а ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Правилника).

Бих искал обаче да обърна внимание, че въпроса за начина, по който МВнР оформя преводите не съм засягал нито веднъж в кореспонденцията си с институциите, която водя вече почти една година. В имейла си от 02.10.2013 г., чието получаване е потвърдено от ВАП на 03.10.2013 г., поставих, разбира се не за пръв път, въпроса за незаконосъобразността на заверката на подписите на преводачите от страна на МВнР. Този въпрос е съвсем различен от въпроса за начина, по който МВнР оформя преводите.

Смятам, че МВнР не е орган, който да заверява подписи на преводачи, понеже не е консулство в чужбина (чл. 84 от ЗННД). Необходимо е, както е в цял свят, преводачите, които извършват официални преводи, да имат право сами да заверяват официалните преводи, които правят, без да се налага последваща заверка. Сегашната процедура е неправилна и е предпоставка за фалшификации на подписи на преводачи: първо подписът на преводача се „заверява" от мениджър на частна агенция за преводи, а след това - от МВнР в отсъствие на преводача. Частните агенции за преводи нямат законово основание да заверяват с печата си подписи на преводачи, които изобщо не са техни служители. Мнозинството от преводачите са служители в съвсем други фирми или организации, не работят в агенциите за преводи. Много малка част от преводачите са служители на фирми за преводи. Затова, мениджъри на агенции за преводи се възползват от отсъствието на преводачите, които са предоставили на агенциите спесимени с подписите си за внасяне в МВнР. Докато не бъдат предадени в МВнР, тези спесимени не са под ничий контрол, могат да бъдат използвани за сканиране на подписите и чрез съвременни средства за цветно отпечатване могат да бъдат пресъздавани в напълно реалистичен вид. Това е сериозна причина, за да се сложи край на тази практика.

И накрая бих искал отново да повдигна въпросите, дали има законово основание за издаване на Правилника и дали Правилникът съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове? Тези въпроси повдигнах в предишното си писмо, но за съжаление, бяха прескочени от Вас.

С уважение,

Харалампи С. Стоянов, собственик на фирма за преводи „Софтис" - гр. Варна,
ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
9010 гр. Варна
тел. 052 988 235
моб. тел. 0888 438166
email: softis@softisbg.com
website: http://softisbg.com/softisbg.htm


Потвърждение за получаване:

From: ВАП поща
To: softis@softisbg.com
Subject: Прочетени: Отговор до ВАП на Вх. № 708/2012 г. II/4.10.2013 г. , с копие до МП
Date: Fri, 11 Oct 2013 08:45:08 +0300


Това е разписка за писмото, което изпратихте на
в 10.10.2013 г. 22:03

Тази разписка потвърждава, че съобщението е било показано на компютъра на получателя в 11.10.2013 г. 08:45

mail disposition report attachment


Final-Recipient: rfc822;softis@softisbg.com
Original-Message-ID: <1381431781.2588.3.camel@harry-mini9>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

From: vap
To: softis@softisbg.com
Subject: Прочетени: Отговор до ВАП на Вх. № 708/2012 г. II/4.10.2013 г. , с копие до МП
Date: Fri, 11 Oct 2013 09:19:24 +0300


Това е разписка за писмото, което изпратихте на
в 10/10/2013 22:03

Тази разписка потвърждава, че съобщението е било показано на компютъра на получателя в 10/11/2013 09:19

mail disposition report attachment


Final-Recipient: rfc822;softis@softisbg.com
Original-Message-ID: <1381431781.2588.3.camel@harry-mini9>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

From: Hristo Zahariev
To: softis@softisbg.com
Subject: Read: Отговор до ВАП на Вх. № 708/2012 г. II/4.10.2013 г. , с копие до МП
Date: Fri, 11 Oct 2013 06:16:35 +0000 (10/11/2013 09:16:35 AM)


Your message

To: Hristo Zahariev
Subject: Отговор до ВАП на Вх. № 708/2012 г. II/4.10.2013 г. , с копие до МП
Sent: Thursday, October 10, 2013 10:03:01 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

was read on Friday, October 11, 2013 9:16:08 AM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.


mail disposition report attachment

Final-recipient: RFC822; H_Zahariev@justice.government.bg
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 8zZ01nIs4kGJFsze5vOJjQ==
X-Display-Name: Hristo Zahariev

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/369

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on oktober 10, 2013 9:04 PM.

Отговор до ВАП на писмото им от 27.09.2013, с копие до МП was the previous entry in this blog.

Отговор до ВАП на писмото им от 06.02.2014 г. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.