Отговор до ВАП на писмото им от 27.09.2013, с копие до МП

| No Comments | No TrackBacks

From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: vap@prb.bg
Cc: priemna@justice.government.bg
Subject: Отговор до ВАП на Вх. № 708/2012 г. II/27.9.2013 г. , с копие до МП
Date: Wed, 02 Oct 2013 15:43:35 +0300ДО
ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА
ПРОКУРОР М. БЕРЕМСКА

КОПИЕ: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


Уважаема г-жо Беремска
,

В писмо Вх. № 708/2012 г. II от 27.09.2013 г. Вие твърдите, че писмото ми от 27.08.2013 г. не съдържа нови факти и че не са налице основания за извършване действия по надзора за законност от страна на ВАП, понеже нямало законово изискване МВнР да обявява търг за сключване на договорите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г. Всъщност, какво е законовото основание за издаване на Правилника и съответства ли той на разпоредбите на Закона за нормативните актове? И какво е основанието за сключване на договорите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника, с които МВнР възлага извършване на официални преводи, след като с тези договори на практика МВнР не възлага нищо, по-скоро е обратното - изпълнителите, т.е. фирмите (агенциите) за преводи „възлагат" на МВнР заверката на подписите на преводачите, извършили официални преводи, макар че тази заверка не е регламентирана нито в самия договор, нито в Правилника, нито където и да било в българското законодателство. Именно затова продължавам да смятам, че ВАП има сериозни основания за извършване на действия по надзора за законност. Вие обаче прескочихте въпроса за незаконосъобразността на заверката на подписите на преводачите, който засегнах в гореспоменатото си писмо. Надявам се този път да го вземете под внимание.

С уважение,

Харалампи С. Стоянов, собственик на фирма за преводи „Софтис" - гр. Варна,
ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
9010 гр. Варна
тел. 052 988 235
моб. тел. 0888 438166
email: softis@softisbg.com
website: http://softisbg.com/softisbg.htm


Потвърждение за получаване:

From: vap
To: softis@softisbg.com
Subject: Read: Отговор до ВАП на Вх. № 708/2012 г. II/27.9.2013 г. , с копие до МП
Date: Thu, 3 Oct 2013 08:31:26 +0300


This is a receipt for the mail you sent to
at 02.10.2013 г. 15:43

This receipt verifies that the message has been displayed on the recipient's computer at 03.10.2013 г. 08:31

mail disposition report attachment


Final-Recipient: rfc822;softis@softisbg.com
Original-Message-ID: <1380717815.2467.2.camel@harry-mini9>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

-------------------------------------------------------------------------

From: vap
To: softis@softisbg.com
Subject: Прочетени: Отговор до ВАП на Вх. № 708/2012 г. II/27.9.2013 г. , с копие до МП
Date: Thu, 3 Oct 2013 08:34:22 +0300


Това е разписка за писмото, което изпратихте на в 10/2/2013 15:43

Тази разписка потвърждава, че съобщението е било показано на компютъра на получателя в 10/3/2013 08:34

mail disposition report attachment


Final-Recipient: rfc822;softis@softisbg.com
Original-Message-ID: <1380717815.2467.2.camel@harry-mini9>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

-------------------------------------------------------------------------

From: Hristo Zahariev
To: softis@softisbg.com
Subject: Read: Отговор до ВАП на Вх. № 708/2012 г. II/27.9.2013 г. , с копие до МП
Date: Thu, 3 Oct 2013 06:19:20 +0000 (10/03/2013 09:19:20 AM)


Your message

To: Hristo Zahariev
Subject: Отговор до ВАП на Вх. № 708/2012 г. II/27.9.2013 г. , с копие до МП
Sent: Wednesday, October 02, 2013 3:43:35 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

was read on Thursday, October 03, 2013 9:18:59 AM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.


mail disposition report attachment


Final-recipient: RFC822; H_Zahariev@justice.government.bg
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: i02nwUApAkaQkGdV8D/Itg==
X-Display-Name: Hristo Zahariev

-------------------------------------------------------------------------

From: Iva Krumova
To: softis@softisbg.com
Subject: Прочетено: Отговор до ВАП на Вх. № 708/2012 г. II/27.9.2013 г. , с копие до МП
Date: Thu, 3 Oct 2013 08:39:09 +0000 (10/03/2013 11:39:09 AM)


Вашето съобщение

До: Iva Krumova
Тема: Отговор до ВАП на Вх. № 708/2012 г. II/27.9.2013 г. , с копие до МП
Изпратени: 02 Октомври 2013 г. 15:43:35 (UTC+02:00) Хелзинки, Киев, Рига, София, Талин, Вилнюс

е прочетено на 03 Октомври 2013 г. 11:36:58 (UTC+02:00) Хелзинки, Киев, Рига, София, Талин, Вилнюс.


mail disposition report attachment


Final-recipient: RFC822; iva.krumova@justice.government.bg
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: OaM39v29gkaH38aUW5xrDQ==
X-Display-Name: Iva Krumova

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/356

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on oktober 2, 2013 2:49 PM.

Право да извършвам официални преводи без договор с МВнР was the previous entry in this blog.

Отговор до ВАП на писмото им от 04.10.2013, с копие до МП is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.