Духът на страха

| No Comments | No TrackBacks

Св. Николай Охридски и Жишки, Мисионерски писма, 35-то писмо
До земеделеца Станое И., който се оплаква, че го напада духът на страха


       Това, което те напада е зъл дух. Един от многобройните зли духове, които работят за погубване на хората. Пишеш, че когато те нападне духът на страха, на теб ти се струва, че целият свят те преследва, че всички хора са ти врагове, че и Бог те мрази. Питал си вещи хора и те са ти казали: това е своеобразна лудост. И наистина е лудост; добре са ти го казали. И църквата ще ти каже това. Само че църквата ще ти каже и нещо повече, според своя опит и знание. Тя ще ти каже и от кого и заради какво идва тази лудост: от зъл дух и заради някой твой грях. Църквата ще ти препоръча и лек: изповядай се и се покай заради греха си, и злият дух ще се махне от теб. Сам, по своя воля, той никога не би се махнал, но Бог ще го прогони от теб. Знаеш, че всемогъщият Христос е изгонвал от хората зли духове. Че е имал пълна власт над тях. Че злите духове са Му се покорявали безпрекословно.
       Но Божията власт над злите духове не включва само изгонване на зли духове от хората, а и пускане на тези невидими кучета да нападат хора. Заради това дори и злият дух в Светото Писание е наричан Божи. Не четем ли в Стария Завет: та зъл дух от Бога нападна Саула (1. Цар. 18: 10)? Не се нарича той Божи защото е близък на Бога или защото изхожда от Бога - съвсем не - а защото е принуден да се подчинява на Божията власт. Прочети първа глава от книгата за Йов и ще се увериш, че злият дух не може да нападне човека, ако Бог не му позволи това.
       Сега, като научи това, нека отчаянието бъде далеч от теб. Бог е и всемогъщ, и всемилостив. Той не само може, а и иска да изгони от теб злия дух на страха, който понякога те мъчи жестоко. Ти само признай могъществото и милостта Божия. А след това изповядай греха си, покай се, и се помоли усърдно на всевишния Бог. Кажи в молитвата си: „Боже на духовете и на всяка плът, всемогъщи и всемилостиви, прости на мене, грешния, помилуй ме и ме спаси заради кръстните мъки на Твоя Син и Спасител наш Исус Христос!" Не се съмнявай ни най-малко. Бог ще се смили и ще изгони от теб това нищо и никакво плашило.
       И нека Бог ти помага!


       Превод Хари Стоянов

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2003

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on marec 29, 2020 6:22 PM.

За злите духове was the previous entry in this blog.

Системата те лъже is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.