За злите духове

| No Comments | No TrackBacks

Св. Николай Охридски и Жишки, Мисионерски писма, 207-мо писмо
До „Любителя на истината": За злите духове


       Казваш, че вярваш в Бога, но изобщо не вярваш, че съществуват демони. Има притча за един странник, който, след като пристигнал в Египет, поискал на всяка цена да се окъпе в река Нил, за спомен. Казвали му местните жители, че в Нил има крокодили, и да не плува навътре в реката. Но той не вярвал, че съществуват крокодили, надсмял се над тези „бабини деветини" и, като добър плувец, уверен в себе си, заплувал надалеч в мътния Нил. Изведнъж един крокодил вдигнал глава, и със зъбите си триони прерязал плувеца наполовина. И така, този храбър клетник нито през живота си вярвал в съществуването на крокодилите, нито в смъртта си имал време да повярва.
       Като отричаш дяволите, ти отричаш и голяма част от евангелските истини. Отричаш, че дяволът е изкушавал Христос, и че Христос е изгонвал зли духове от хората, и че Той е разрушил властта на демоните над хората. Защото най-близкият ученик на Господа, свети Йоан, твърди, че Христос е дошъл на света, за да унищожи властта на дявола над хората, като казва: Затова се и яви Син Божий, за да разруши делата на дявола. (1 Йоан, 3, 8).
       Един велик поет е казал:

       Да, има повече неща в небето и на земята...
       които философията не е дори сънувала! (Шекспир, Хамлет, 1.5.167-8)

       Ти отричаш дяволите не защото ти искаш това, а защото дяволът така иска. Бил ли си на война? Всяка войска прави засади и умело се скрива, за да си помисли неприятелят, че я няма. За един военачалник най-радостната вест е, че неприятелят е повярвал, че го няма - нито него, нито войската му. Някога дяволът открито се явявал на хората и чрез страх ги улавял в своите мрежи. А пък в наше време негова тактика е криенето; негово удоволствие е хората да го отричат и мислят, че той изобщо не съществува. Но, боя се, че дяволът не е толкова близо до никой друг, колкото до онзи, който твърди, че няма дяволи. На този свят ние сме като на бойно поле, в битка срещу неприятели - и явни, и тайни. Тежко ни, ако отречем тайните неприятели. С какво ще ни е от полза победата над вълците и мечките, ако ни ухапе змия, скрита в тревата?


       Превод Хари Стоянов

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2002

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on marec 28, 2020 12:02 PM.

Rhabdovirus was the previous entry in this blog.

Духът на страха is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.