МВнР - крачка напред, две назад - ленинизъм в действие

| No Comments | No TrackBacks

Верни на школовката си, културтрегерите на МВнР изпълняват директивите на другаря Ленин: „шаг вперёд, два шага назад".

След като направиха плах прощъпулник с писмо 12ПР-1149 от 21.03.2013 год., видните умове на Външно изпълниха завета на другаря Ленин: две крачки назад с писмо 13ПР-427 от 25.03.2013 год.

Те, разбира се, не ходят на блога ми и не са прочели имейла ми до Министерски съвет от 14.03.2013, в който предсказвам именно този техен отговор.

Само сравнете:

Моето предположение за евентуален отговор от МВнР до МС по повод сигнала ми за корупция срещу Николай Младенов:

„Силно ограниченият обхват на официалните преводи, посочени в заповедта, дава основание на МВнР да твърди, че с въпросната заповед не се засягат права и интереси на частния преводачески бизнес. Поради тази причина, аз имам основание сериозно да се безпокоя, че препращайки сигнала ми до това министерство с формулировка „относно заповед № 95-00-152/2012", естественият отговор от МВнР би бил, че няма никакво нарушение и че въпросната заповед е вътрешно ведомствен акт, който „не засяга права, свободи или законни интереси на граждани или юридически лица, тъй като той е предоставен на свободната воля и преценка на доставчиците на преводачески услуги да решат дали да го сключат"."

А сега ето част на отговора на МВнР до МС:

Решението за това дали фирмата да сключи или не, договор е изцяло нейно и МВнР няма правомощията и не задължава никоя от тях да сключва договор за превод на официални документи."

No comments :)

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/154

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on marec 28, 2013 3:54 PM.

Трети път напомням на ВАП за писмото от 03.01.2013 was the previous entry in this blog.

Небългарският синтаксис в писмата на МВнР до мен is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.