Четвърти път напомням на КО за писмото си от 13.01.2013

| No Comments | No TrackBacks

From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: consular@mfa.bg
Subject: otnosno pismo polucheno v KO na 16.01.2013
Date: Thu, 11 Apr 2013 11:38:54 +0300

Здравейте,

На 14.01.2013 год. изпратих писмо до Дирекция „Консулски отношения", адресирано до г-жа Божидара Сърчаджиева в отговор на писмо с изх. № КОВ-23-12/20.12.12 г. Писмото ми е получено в КО на 16.01.2013 год. според обратната разписка.

Въпреки че на 24.02.2013, 12.03.2013 и 16.03.2013 год. изпратих имейли, в които напомних за това, до днес, 11.04.2013 год. нямам отговор. Затова най-учтиво и настоятелно моля да ме уведомите има ли движение по въпросите, които поставям в писмото си от 13.01.2013 год., а, евентуално, и по тези, които поставям в имейлите си от 12.03.2013 и 16.03.2013 год.

Поздрав,
Х. Стоянов

P.S. В случай, че имате затруднение да намерите писмото и имейлите ми, следват препратки към моя блог, където са публикувани:
Имейл от 16.03.2013:
...pojavjavam-se-v-spisyka-na-ko.html
Имейл от 12.03.2013:
...vtori-pyt-napomnjam-i-na-ko-za-pismoto-ot-13012013.html
Имейл от 24.02.2013:
...napomnjasht-email-do-ko-24022013.html
Писмото от 13.01.2013:
...prodylzhavane-dejnostta-vyv-vryzka-s-prevodite-na-oficialni-dokumenti-ii.html


Допълнение от 12.04.2013:

Получих отговор от КО.

Допълнение от 15.04.2013:

Изпратих до КО имейл с молба да ми изпратят официален вариант на отговора си от 12.04.2013 год.

From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: Consular@mfa.bg
Subject: Re: Проверка списъка на фирмите
Date: Mon, 15 Apr 2013 08:59:38 +0300


Уважаеми дами и господа,

Благодаря за това, че все пак отговорихте на писмото ми от 13.01.2013 год.

Имейлът, който получих обаче, е неофициален и неподписан. Бихте ли ми изпратили официален вариант (с подпис и печат) на хартия по пощата или сканиран по електронна поща?

С уважение,
Х. Стоянов

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/200

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on april 11, 2013 10:44 AM.

Четвърти път напомням на ВАП за писмото си от 03.01.2013 was the previous entry in this blog.

Една година is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.