Право да извършвам официални преводи без договор с МВнР

| No Comments | No TrackBacks
From: Harry Stojan
Reply-to: softis@softisbg.com
To: priemna@justice.government.bg
Subject: Право да извършвам официални преводи без договор с МВнР
Date: Wed, 25 Sep 2013 21:00:48 +0300До МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО


УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,


Благодаря за Вашето писмо изх. № 15-00-32 от 08.08.2013 г. (Препратка № 1).

Както сте разбрали от моето писмо рег. № 15-00-32/05.02.2013 г. (Препратка № 2), аз съм преводач с дългогодишен опит и собственик на фирма за преводи, законно регистрирана в Агенцията по вписванията. Сред регистрираните дейности на моята фирма е и извършването на официални преводи от и на няколко езика (Препратка № 3), които владеем аз и двамата преводачи, назначени на трудов договор във фирмата. Тази дейност според българското законодателство не е забранена, не подлежи на лицензиране и не е монопол на държавата.

В гореспоменатото си писмо посочих, че от 1994 до 2012 година моята фирма имаше сключен договор с МВнР, с който то ми възлагаше извършване на официални преводи, въз основа на чл. 2а, ал. 1 и 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г. През тези години смятах договора за формалност, понеже МВнР всъщност изобщо не ми е възлагало да извършвам официални преводи. В края на 2012 г. МВнР едностранно прекрати договора. В уведомлението (Препратка № 4) се казваше, че ако желая да продължа дейността си във връзка с официалните преводи, то трябва да изпълня някакви „нови изисквания" и да сключа нов договор с МВнР. Тогава аз изпратих писмо до МВнР с копие до ВАП (Препратка № 5), в което поисках да ми бъде потвърдено, че имам право да извършвам официални преводи и без договор с МВнР, понеже разпоредбите на Правилника, въз основа на които се сключва договора, противоречат на чл. 18 и чл. 19 от Конституцията на РБ. Отговор получих първо от ВАП под формата на резолюция (Препратка № 6), пълна с некоректни твърдения, едно от които беше, че Правилникът не противоречи на съществуващата нормативна база, тъй като в нея „...няма друг нормативен акт, който да урежда подобен род обществени отношения...". Аз съответно реагирах и в писмото си до ВАП (Препратка № 7) поставих редица съществени въпроси, един от които беше дали МВнР има право да възлага работа на частни фирми, като сключва договори с тях без да е обявило търг, а в друг въпрос засегнах законосъобразността на заверката на подписа на преводача. И досега не съм получил адекватен отговор на тези въпроси, което личи от кореспонденцията ми с различни институции (Препратка № 8). Но благодарение на справки в множество източници стигнах до заключение, първо, че сключването на договор с МВнР по чл. 2а от Правилника е незаконосъобразно, понеже с този договор МВнР възлага работа (извършването на официални преводи), а договорът се сключва без обявяване на търг (обществена поръчка) и без посочване на цени и срокове, и второ, че договорът се използва от МВнР като основание министерството да заверява подписа на преводача, извършил официален превод, а тази заверка не е регламентирана нито в самия договор, нито в Правилника, нито където и да било в българското законодателство. Поради тези две причини не мога да сключа въпросния договор с МВнР.

За съжаление, всички български институции държат на този договор и вече не мога да представям свои официални преводи пред тях, въпреки законно регистрираната ми дейност и въпреки моите и на преводачите ми квалификация и опит. Затова вече девет месеца търпя както финансови, така и морални щети. Нещо повече, поради така създаденото безизходно положение щети понасят и клиентите ми във Варна, понеже в града, а може би и в цяла Североизточна България, няма друг професионален преводач, специалист по сръбски и хърватски език.

Сега нищо друго не ми остава, освен да Ви помоля да окажете съдействие да бъде възможно най-бързо отстранена пречката да извършвам гореспоменатата незабранена от закона дейност. Това би могло да стане чрез отмяна на остарелия Правилник и създаване на регистър на правоспособните преводачи, които да извършват официални преводи и да ги заверяват сами, без необходимост от последваща заверка.

С уважение,

Харалампи С. Стоянов, собственик на фирма за преводи „Софтис" - гр. Варна,
ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
9010 гр. Варна
тел. 052 988 235
моб. тел. 0888 438166
email: softis@softisbg.com
website: http://softisbg.com/softisbg.htm

P.S. Настоящето писмо отправям към Вас, понеже Министерството на правосъдието до известна степен има отношение към въпроса за официалните преводи. В периода 2006 - 2008 г. негови представители са участвали в Междуведомствена работна група, дискутирала въпроси, свързани с Правилника. С тази информация се запознах от писмо, изпратено от МВнР до МС, изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г. (Препратка № 9). От него научих, че експертите в Междуведомствената група са стигнали до единодушно становище, което съдържа изводи, като например, че „Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа противоречи на действащата нормативна уредба и поради тази причина не може да бъде изменян и допълван. Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове" или, че „Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена." До подобни изводи бях стигнал и аз, още преди да имам достъп до гореспоменатата информация (Препратка № 10).


Препратки:
1. Писмо от МП изх. № 15-00-32 от 08.08.2013 г.:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/mp-15-00-32-08082013.html
2. Мое писмо до НК с копие до МП:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/02/post-4.html
3. Справка за общия статус на ЕТ „Х. Стоянов - Софтис" от Търговския регистър:
http://softisbg.com/my_first_blog/softis_tyrgovski_registyr.pdf
4. Писмо от МВнР за прекратяване на договора със Софтис:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/pismo-ot-ko-za-prekratjavane-na-dogovora-sys-softis.html
5. Мое писмо до МВнР с копие до ВАП:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/2012/12/prodylzhavane-dejnostta-vyv-vryzka-s-prevodite-na-oficialni-dokumenti.html
6. Резолюция на ВАП:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/rezoljucija-708-2012-vap.html
7. Писмо до ВАП в отговор на Резолюцията:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/01/otgovor-na-rezoljucija-708-2012.html
8. Препратки към кореспонденцията ми с институции:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.html
9. Писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 г.:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/-12pr-1149.html
10. Моя статия, засягаща въпроса за официалните преводи:
http://www.softisbg.com/my_first_blog/2012/11/shto-e-oficialen-prevod.html


Потвърждение на получаването след повторно изпращане на 29.09.2013:

From: Hristo Zahariev
To: softis@softisbg.com
Subject: Read: Molja, potvyrdete poluchavaneto! [Fwd: Право да извършвам официални преводи без договор с МВнР]
Date: Mon, 30 Sep 2013 06:23:33 +0000 (09/30/2013 09:23:33 AM)


Your message

To: Hristo Zahariev
Subject: Molja, potvyrdete poluchavaneto! [Fwd: Право да извършвам официални преводи без договор с МВнР]
Sent: Sunday, September 29, 2013 9:52:00 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

was read on Monday, September 30, 2013 9:22:31 AM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.


mail disposition report attachment


Final-recipient: RFC822; H_Zahariev@justice.government.bg
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: 3h8d/tkZFkezFr/Pitl2fg==
X-Display-Name: Hristo Zahariev

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/352

Leave a comment

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Harry Stojan published on september 25, 2013 8:06 PM.

Отговор до ВАП на писмото им от 07.08.2013, с копие до МП was the previous entry in this blog.

Отговор до ВАП на писмото им от 27.09.2013, с копие до МП is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.